vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Lai tn 15b • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 946 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (75%)elamumaa (25%)
 • Alghind: 250 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 25 000,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lai tn 15b kinnisasi, 62501:001:0316, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Pärnu Vesi saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv sademeveekanalisatsiooni torustik. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega tuleb tutvuda AS Pärnu Vesi poolt esitatud juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale ulatub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (reg-nr 27007) kaitsevöönd. Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Muinsuskaitsealakaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Sellele lisanduvad muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad kitsendused ja nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/991693).Muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid on näha Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Pärnu-Valga (mõisaküla) raudtee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnisasi asub Pärnu Linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39 kehtestatud Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringu alal. Kinnisasi on tähistatud positsiooniga nr 14. Detailplaneeringu põhijoonise järgi on kinnisasjale märgitud üleehitusservituudi ala (alates 2. korrusest).

  Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on detailplaneeringu alusel moodustatavate kinnistute omanikel kohustus sõlmida Pärnu linnaga kokkulepe, mille kohaselt ehitab kinnistu igakordne omanik välja vastava tänava lõigu kui avalikult kasutatava tee (sõidutee, kergliiklustee, kõnnitee, kinnistutele peale ja mahasõidud) ning üldkasutava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni omal kulul ja linn tehtud kulutusi ei hüvita. Kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud lisama müügilepingusse märke avalikult kasutatava tee ning üldkasutava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamise kokkuleppe sõlmimise kohustuse ning omal kulul väljaehitamise kohustuse osas.

  Kinnisasjal asub lagunenud hoone. Detailplaneeringu alusel on on ette nähtud kinnisasjal asuv hoone lammutada.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Pärnu linna üldplaneering on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 määrusega nr 26. Pärnu linna uus üldplaneering on algatatud Pärnu Linnavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 60. Pärnu linna uus üldplaneering on algatatud Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/planeeringud/uldplaneeringud/kehtivad-uldplaneeringud/308-parnu-linna-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: