vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik, Tööstuse tee 10 • Müügiotsus 02.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/488
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8443 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 8 020,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tööstuse tee 10 kinnisasi, 39201:004:1870, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Piiride asukohad võivad Maa-ameti geoportaalis kuvataval katastrikaardil olla ebatäpsed. Tulevikus võib tekkida vajadus piiride asukoha kindlaks määramine.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  AS-lt Kärdla Veevärk saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv kanalisatsioonitorustik kaitsevööndi ulatusega 2,5 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale ulatub riikliku kaitse all oleva ehitismälestise Kõrgessaare mõisa viinavabriku (reg-nr 23417) kaitsevöönd. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 10.09.1999 määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) ning kaitsevöönd on määratud kultuuriministri 19.12.2006 käskkirjaga nr 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused.

  Ehitisregistri andmetel paikneb kinnisasjal kaupluse hoone (kood 115013533).

  Tööstuse tee 10 kinnistu hoonestusõigus on sõlmitud 04.03.1999  lepinguga, mille kohaselt kuulub Tööstuse tee 10 kinnisasja hoonestusõigus AS-le ETK Maja (registrikood 10115419). Hoonestusõiguse aastatasu on 223,69 eurot. Käesoleval hetkel on hoonestusõiguse omanik  Hiiumaa Tarbijate Ühistu (registrikood 10026288).

  Ostja kohustub üle võtma hoonestusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad maa omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnistusraamatusse on kantud märkus riigivaraseaduse § 105¹ lg 2 alusel. Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

  Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kuue nädala jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates võlaõiguslik müügileping. Võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisel määratakse asjaõiguslepingu sõlmimise tähtaeg, arvestades ostueesõiguse teostamiseks võlaõigusseaduse §-s 250 sätestatud tähtaega, et tagada ostueesõiguse teostamise võimalikkus. 

  Kinnisasi asub Kõrgessaare Vallavolikogu 22.09.1998 otsusega nr 418 kehtestatud Tööstuse tn äärse ala detailplaneeringu alal. Detailplaneeringu kohaselt on määratud kinnisasjale tankla ning näidatud servutuuti vajav ala.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb Kõrgessaare Vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 190 kehtestatud Sadama tee 2/viinaköögi detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Kõrgessaare Vallavolikogu 13.05.2011 otsusega nr 64 algatatud Kirikulahe ja Künaaugu detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi asub endise Kõrgessaare valla piirkonnas. Kõrgessaare valla üldplaneering on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 otsusega nr 5. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi ärimaa juhtfunktsiooniga, tiheasustusalale ning kinnisasi piirneb perspektiivse jalgrattateega. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kõrgessaare valla koduleheküljel aadressiga https://www.hiiuvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneeringud/132-korgessaare-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: