vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 3a • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4636 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 69 530,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 6 950,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Puru tee 3a kinnisasi, 25301:008:0127, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistule on seatud tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ JÄRVE BIOPUHASTUS (registrikood 10854476) kasuks. Ostja kohustub üle võtmaisikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Jõhvi Vallavalitsuse poolt edastatud geodeetilise alusplaani kohaselt paikneb lisaks eeltoodule ja kitsenduste kaardil kajastuvale kinnisasjal OÜ-le Pesulux kuuluv veetorustik. Müüjal puudub täpsem informatsioon veetorustiku töös oleku kohta. Paralleelselt küttetorustikuga kulgeb termotrassi drenaa˛ ja kinnisasja edelanurgas paiknevad tänavavalgustuse rajatised.

  Kinnisasi asub maastikukaitseala eritüübina kaitstavas Jõhvi linna pargis. Pargi kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.06 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”, mille kohaselt pargis kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud määruses sätestatud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses.

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Jõhvi Vallavalitsuse 28.01.2014 korraldusega nr 97 kehtestatud Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga kavandatud krunt positsiooniga 13. Kinnistul paikneva olemasoleva soojatorustik tuleb vajadusel ümber tõsta kinnisasja omaniku kulul.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb 19.05.2005 määrusega nr 84 kehtestatud Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneeringu alaga.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Lubatud on ülikõrge hoonestus - üle 27 meetri ja üle 8 täiskorruse. Kinnistu jääb reoveekogumise ala piirile ning kaugkütte piirkonda. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.johvi.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb võõrliigi Karuputk koloonia.

  Kinnistu asub enamuses altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kinnisasjal paiknevad ehitusjäätmed. Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Seotud dokumendid: