vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 13a • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1736 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 17 360,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 730,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vestervalli tn 13a kinnisasi, 51101:002:0117, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnistul asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Asulakoht (reg. nr 27276). Arheoloogiamälestis on tunnistatud kultuurimälestiseks ning muudetud kaitsevööndi ulatust ja mälestise nimetust kultuuriministri 02.12.2004 käskkirjaga nr 231 (RTL 2004, 152, 2302). Senist maakasutust võib jätkata, kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  Kinnistu asub II kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohas. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse, piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseaduse 8. peatükk.

  Kinnistule jääb 19.04.2012 kehtestatud Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva maa-ala detailplaneering. Kinnistule on kavandatud krunt positsiooniga 07 äriotstarbeline parkla 23 parkimiskohaga. Hooneid ei ole kinnisasjale ette nähtud. Krundile on kavandatud servituudi vajadusega alad, millega tuleb tutvuda detailplaneeringu dokumentatsioonil.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale läbib kinnisasaja detailplaneeringu põhijoonisele kantud kanalisatsioonitorustik. Müüjal puudub informatsioon kanalisatsioonitorustiku omaniku, töös oleku, kaitsevööndi ulatuse kohta. Müüja ei võta kohustust selgitada välja täiendavaid asjaolusid torustiku osas. Kanalisatsioonitorule on detailplaneeringus kavandatud servituudi vajadus.

  Kinnisasi piirneb Narva Linnavolikogu 28.07.2005 otsusega nr 129/59 kehtestatud Lavrevtsovi tn 9 maa-ala detailplaneeringu alaga. 

  Narva vanalinna linnaosa üldplaneering kehtestatud 22.11.2012 otsusega nr 132. Kinnistu jääb ärihoonete alale, kinnistule kavandatud avalik parkla. Hoonestust planeeritud ei ole. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb osaliselt naaberkinnisasja omaniku piirdeaed. Piirdeaia alasse on ladustatud jäätmeid. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud piirdeaia likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt piirdeaia ja jäätmete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Kinnisasi on osaliselt asfalteeritud.

  Seotud dokumendid: