vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Õunapuu • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 37283 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 20 520,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 050,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Õunapuu kinnisasi, 33801:001:1022, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  OÜ Kose Vesi andmetel asub kinnisasjal ettevõttele kuuluv ühisveevärgi torustik. Torustiku asukoht on märgitud juuresoleval asendiplaanil. Torustiku kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega vee- ja kanalisatsioonitorustikurajamiseks OÜ Kose Vesi (registrikood 10917886) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Maa-amet on kooskõlastanud põhiprojekti "Ravila aleviku survekanalisatsioonitorustik ning Kose aleviku Ravila mnt piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud".

  Kose valla üldplaneering on kehtestatud Kose Vallavolikogu 17.11.2011 määrusega nr 83. Kinnisasi asub segahoonestusalal (äri- ja elamumaa). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kose valla kodulehel https://www.kosevald.ee/uldplaneering

  Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja kasutatakse aiamaana. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: