vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Rukki • Müügiotsus 28.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/164
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 22909 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 180,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rukki kinnisasi, 33801:001:1049, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Juurdepääsuservituuti seatud ei ole, kuid tulevikus võib tekkida vajadus servituudi seadmiseks.

  Maa-amet on kooskõlastanud Aasumäe tee rekonstrueerimise projekti, mille kohaselt rekonstrueeritakse Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel kinnisasja läbiv tee. Riigimetsa Majandamise Keskuselt saadud info kohaselt tee rekonstrueerimistööd lõppevad 2019. aasta sügisel.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus endise Kõue valla territooriumil. Kõue valla üldplaneering on kehtestatud Kõue Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 68. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi väärtusliku põllumaa ja rohevõrgustiku alale. Nimetatud alal kehtivad maakasutamise tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas.

  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kose valla kodulehel https://www.kosevald.ee/uldplaneering

  Kose Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a otsusega nr 269 algatati Kose valla üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: