vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla, Paevälja • Müügiotsus 25.04.2019, käskkiri nr 1-2/19/334
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 28214 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 14 110,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Paevälja kinnisasi, 83401:001:0336, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu teeservituut kinnistu nr 733636 igakordse omaniku kasuks 232 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Kirna Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80085128). Maaparandusseaduse  kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Kirna Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Kirna Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud 25. juuni 2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi perspektiivsel väikeelamu- ja teemaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga  https://www.tyri.ee/uldplaneering. Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla uue üldplaneeringu.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja kasutatakse osaliselt aiamaadena ning kinnisasjal paiknevad lauavirnad. Samuti paikneb kinnisasjal piirdeaed. Kasutajat on teavitatud likvideerimise vajadusest ning piirdeaia tõstmisest oma kinnistu piiridesse. Müüja ei võta kohustust korraldada rajatiste, esemete likvideerimist kinnisasjalt.

   

  Seotud dokumendid: