vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Saue vald, Jaanika küla, Tõnunurga • Müügiotsus 07.05.2019, käskkiri nr 1-2/19/358
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15404 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tõnunurga kinnisasi, 72601:001:0116, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasi asub B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte High Tech Recycling OÜ ohualas. Ohualas ehitiste kavandamisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Nissi valla territooriumil. Nissi valla üldplaneering on kehtestatud Nissi Vallavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 13.

  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saue valla kodulehel aadressiga  http://sauevald.ee/uldplaneering  

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.