vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Pärnu maakond, Pärnu linn, Liu küla, Kirikunuki • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9617 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 620,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kirikunuki kinnisasi, 16001:001:0451, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja kasutati veiste karjatamiseks. Kinnisasi on osaliselt ümbritsetud elektrikarjusega. Müüja ei ole andnud luba karjatamiseks ja elektrikarjuse paigaldamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada elektrikarjuse likvideerimist kinnisasjalt ja kinnisasja kasutamise lõpetamist.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Pärnu lahe linnualal.

  Maaüksus paikneb osaliselt Pärnu lahe hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud. Maaüksuse hoiualale jääv osa on osaliselt kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate poollooduslike kooslustega, mille hooldamise kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Pärnu maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Audru vallas. Audru valla üldplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19. Audru valla üldplaneering on täpsustatud Audru vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 14. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi elamumaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/planeeringud/uldplaneeringud/kehtivad-uldplaneeringud

  Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 14 kehtestatud Audru valla teemaplaneering "Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal" täiendab üldplaneeringut ja lubab külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ehitusõiguse määramise ühele maatükile projekteerimistingimustega. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/planeeringud/teemaplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering on kehtestatud Pärnu maavanema 17.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/152. Mereala maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://maakonnaplaneering.ee/143