vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Parve • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.72 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 160,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 310,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Parve kinnisasi, 56502:002:0489, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Mäo Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80222720). Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Mäo Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Mäo Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Pärnu jõe loodusalal.

  Kinnisasi asub väheses ulatuses Pärnu jõe hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005 määrusega nr 234 „Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Kinnisasjale jäävad II ja III kaitsekategooria liikide elupaigad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Maaüksus asub osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Paide vallas. Paide valla üldplaneering on kehtestatud Paide Vallavolikogu 27.10.2011 otsusega nr 48. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt rohelise võrgustiku alal ja osaliselt kaitsmata põhjaveega alal. Rohevõrgustiku alal ja kaitsmata põhjaveega alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://paide.kovtp.ee/uldplaneeringud

  Paide Linnavolikogu algatas 20.09.2018 otsusega nr 54 Paide linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: