vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kuhjavere küla, Nõlvi • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12985 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 640,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 360,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Nõlvi kinnisasi, 61501:001:0220, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt puudub. Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjal asub kasutuskõlbmatu Võit kolhoosi aegne silohoidla ja vähesel määral prügi (ehitusjäätmed). Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kinnisasjale on külvatud vili ning on omavoliliselt hõivatud. Kinnisasja uuel omanikul on õigus nõuda välja kinnisasja otsene valdus. Müüjale ei ole teada, kes on kinnisasja omavoliliselt hõivanud ning Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on.

  Kinnisasi asub Kuhjavere Maaparandusühistu (registrikood 80552038) tegevuspiirkonnas. Maaparandusseaduse § 67 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Kuhjavere Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Kuhjavere Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Maa-amet kooskõlastas 24.08.2018 "Kuhjavere maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Rek 2018" projekti. Tööde tellijaks on Kuhjavere Maaparandusühistu. Projektiga on kavandatud Nõlvi kinnisasjal eesvoolu K-90 puhastamine setetest ja puittaimestikust, drenaa˛isüsteemide 25 ja 28 suudmete taastamine ning Parika-Kuhjavere tee katendi uuendamine.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Suure-Jaani vallas. Suure-Jaani valla üldplaneering on kehtestatud Suure-Jaani Vallavolikogu 27.11.2008 määrusega nr 136. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.pohja-sakala.ee/uldplaneering

  Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: