vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Viljandi vald, Suislepa küla, Suiste • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.57 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 280,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 420,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Suiste kinnisasi, 89901:001:0643, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi jääb osaliselt ohtliku ettevõtte Vedelgaas OÜ Kabelimäe talu viljakuivati vedelgaasipaigaldis ohualasse. Ohtliku ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduses toodud erinõuetega. Kinnisasja ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta tuleb küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasjale ulatub ajaloomälestise Suislepa kalmistu (reg-nr 8452) kaitsevöönd. Ajaloomälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 03.07.1997 määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Ehitus-, kaeve- ja raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil, 50 m laiune kaitsevöönd lisandub alates mälestise piirist arvates.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Tarvastu vallas. Tarvastu valla üldplaneering on kehtestatud Tarvastu Vallavolikogu 06.02.2008 määrusega nr 10. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.viljandivald.ee/tarvastu-uldplaneering

  Viljandi Vallavolikogu algatas 25.04.2018 otsusega nr 1-3/69 Viljandi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud