vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Harku vald, Ilmandu küla, Tuule tee 4 • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7610 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 17 500,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 750,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuule tee 4 kinnisasi, 19801:001:3472, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Muistsed põllud (reg-nr 17471) ja selle kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi tiheasustusalale ning leebe reziimiga loodusliku haljasmaa alale. Teemaplaneeringu kohaselt jääb maaüksus Ilmandu väärtusliku maastiku alale. Kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud