vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Elva vald, Puhja alevik, Jaaniku • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 27229 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 890,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 080,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jaaniku kinnisasi, 17101:001:0454, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Jaaniku kinnistule ulatub ehitismälestise Puhja Koni tuuleveski (reg-nr 7250) kaitsevöönd. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 20.03.1997 määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, ehitus-, kaeve- ja raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil, 50 m laiune kaitsevöönd lisandub alates mälestise väliskontuurist arvates.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja vallas. Puhja valla üldplaneering on kehtestatud Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13. Puhja valla üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väikeelamukruntide maal kompaktse asustusena ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.elva.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud