vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Kastre vald, Roiu alevik, Tordipõllu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 18829 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 26 360,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 630,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tordipõllu kinnisasi, 29101:001:0274, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Tordipõllu kinnistule ulatub arheoloogiamälestise Kalmistu (reg-nr 12796) kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, ehitus-, kaeve- ja raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil, 50 m laiune kaitsevöönd lisandub alates mälestise piirist arvates.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Haaslava vallas. Haaslava valla üldplaneering on kehtestatud 31. august 2007 otsusega nr 83. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi tiheasustusalal ja osaliselt elamumaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.kastre.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud