vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Lahe küla, Kurvinurga • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4124 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 650,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 160,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kurvinurga kinnisasi, 58601:001:0496, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi piirneb Alatskivi Vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 4 kehtestatud Veeriku 2 kinnistu detailplaneeringu alaga. Detailplaneeringu põhijoonisele on märgitud ligipääs planeeringuala krundile läbi Kurvinurga kinnisasja. Detailplaneeringu tehnovõrkude joonise põhjal ulatub Kurvinurga kinnisasjale maaparanduse drenaa˛ikollektor. Seletuskirja järgi tuleb drenaa˛ikollektor säilitada, et tagada drenaa˛isüsteemi toimimine.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Alatskivi vallas. Alatskivi valla üldplaneering on kehtestatud 20.12.2007 määrusega nr 19. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi looduslikus puhkehaljasmaa alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.peipsivald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: