vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Luunja vald, Põvvatu küla, Uue-Kingu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 24 540,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 450,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uue-Kingu kinnisasi, 43201:001:2018, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub MTÜ Rebase Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80554920). Maaparandusseaduse kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Rebase Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Rebase Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnisasja üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Luunja Vallavolikogu 26.juuni 2008.a. määrusega nr 8-1 on kehtestatud Luunja valla üldplaneering. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi reserveeritud elamumaal ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.luunja.ee/ehitus-ja-planeeringud/uldplaneering

  Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019 otsusega nr 39 Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: