vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Võru maakond, Rõuge vald, Ruusmäe küla, Mäe • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11225 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 590,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 350,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mäe kinnisasi, 69801:001:0273, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Haanja linnualal ja Haanja loodusalal.

  Maaüksus jääb tervikuna Haanja looduspargi territooriumile. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määrusega nr 10 „Haanja looduspargi kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses ja kaitseeeskirjas. Kaitse-eeskirja kohaselt paikneb maaüksus Pärandmaastiku piiranguvööndis, mille kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning põllumajandusliku maakasutuse ja asustusstruktuuri säilimine ja mille ulatuses on majandustegevus üldjuhul lubatud, arvestades kaitse-eeskirjas sätestatus erisustega. Kaitsekord ei piira maaüksuse jätkuvat kasutust haritava maana.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Haanja vallas. Haanja valla üldplaneering 29.12.2011 määrusega nr 19. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtuslikus maastikus ja tiheasustusalas. Väärtuslike maastike alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvud aadressil https://rouge.kovtp.ee/uldplaneering

  Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla territooriumile.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud