vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 30.01.2020 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917119000003,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 30.01.2020 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 30.01.2020 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 30.01.2020 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

30.01.2020 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Jõe tee 4, (19801:001:2845)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Järve tee 13, (24501:001:0928)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Kääri tee 48a, (30401:003:0113)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Härjasilma, (35301:001:0574)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 5. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Kingu, (65301:001:4334)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/476 Ava  
 6. Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Vahetüki, (72701:005:0681)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Harju maakond, Saue vald, Vanamõisa küla, Vabaõhukeskuse tee 14, (72701:001:2094)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Saue vald, Viruküla, Laudanurga, (72601:001:0127)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 9. Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mooni tn 49a // Vuti tn 4, (78407:701:0110)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 10. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 57, (78408:801:0162)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 11. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Neeme tn 34a, (78408:808:0253)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 12. Harju maakond, Viimsi vald, Laiaküla, Vanavahtra, (89001:010:3627)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Harju maakond, Viimsi vald, Lõunaküla / Storbyn, Metsa, (89001:001:0321)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1 17/20/475 Ava  
 14. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Kuuse tn 6, (24901:001:0069)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 15. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Farmi tee 4a, (24801:001:0361)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 16. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Lehise tn 2b, (24801:001:0363)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 17. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Lehise tn 2a, (24801:001:0362)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 18. Järva maakond, Järva vald, Jalalõpe küla, Koodi, (25501:001:0187)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 19. Järva maakond, Järva vald, Valila küla, Lauri, (25501:001:0199)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 20. Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Järve, (56501:001:0559)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 21. Järva maakond, Paide linn, Karja tn 25, (56601:005:0065)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 22. Järva maakond, Paide linn, Valgma küla, Muraka, (56501:001:0560)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 23. Järva maakond, Türi vald, Sagevere küla, Matsi, (83401:001:0188)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.02.2020, käskkiri 1-17/20/486 Ava  
 24. Lääne maakond, Haapsalu linn, Lepa tn 27, Haapsalu_1
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 25. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ingküla, Siilu, (44101:001:0184)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Soolu küla, Hommiku, (44101:001:0188)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 27. Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Põllunurga, (85601:002:0342)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 28. Põlva maakond, Põlva vald, Holvandi küla, Noka, (62201:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 29. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Kasepõllu, (62201:001:0499)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Lageda, (62201:001:0324)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 31. Põlva maakond, Räpina vald, Meerapalu küla, Siia, (45401:001:0292)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Põlva maakond, Räpina vald, Pahtpää küla, Otsisoo, (87901:001:0299)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Põlva maakond, Räpina vald, Raadama küla, Kutsari, (70801:001:0062)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 34. Põlva maakond, Räpina vald, Viluste küla, Liivahavva, (87901:001:0326)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Valuste tee 9, (41101:001:0562)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Pargi tn 2, (41201:002:0034)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 37. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Tedre, (86301:003:0128)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 38. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rabavere küla, Jaaguri, (33401:001:0484)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 39. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Ridase küla, Salukoti, (43001:001:0112)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 40. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Kopliääre, (62401:001:0064)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.04.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 41. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 19, (16001:001:0445)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 42. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Sopi, (16001:001:0448)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 43. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Tuulemaa, (82601:001:0436)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Sooserva, (82601:001:0406)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 45. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Soomaa, (82601:001:0405)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 46. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Teeääre, (82601:001:0418)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 47. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kausi küla, Paenuka, (88401:001:0532)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 48. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kausi küla, Paepõllu, (88401:001:0534)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 49. Rapla maakond, Märjamaa vald, Paljasmaa küla, Põllu, (88401:001:0030)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Eikla küla, Nurga, (43301:001:0799)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Rannamaa, (43301:001:0982)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Väljaküla, Mäemaa, (85801:001:1299)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 53. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Männikutaguse, (60501:001:0328)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 54. Tartu maakond, Kastre vald, Veskimäe küla, Orukalda, (29101:001:0093)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 55. Tartu maakond, Luunja vald, Põvvatu küla, Ojaääre, (43201:001:1629)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 56. Tartu maakond, Nõo vald, Aiamaa küla, Niidu, (52801:001:0630)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 57. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Taganurga, (12601:001:0309)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Päiksi küla, Nurga, (58601:001:0006)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Tartu maakond, Tartu linn, Pihva küla, Krollenurme, (83101:001:0726)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Tartu maakond, Tartu vald, Reinu küla, Teeserva, (77301:001:0391)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 61. Tartu maakond, Tartu vald, Sepa küla, Murumuna, (77301:001:0386)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 62. Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik, Teekalda, (77301:001:0394)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Tartu maakond, Tartu vald, Väänikvere küla, Jõekalda, (79601:001:0217)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Orava, (28901:001:0056)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 65. Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Piiri tn 20, (60001:001:0204)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 66. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Loode tn 8, (49001:001:0117)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 67. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Loode tn 13, (49001:001:0035)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 68. Võru maakond, Setomaa vald, Rääptsova küla, Savimäe, (93401:001:0754)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava  
 69. Võru maakond, Setomaa vald, Tonja küla, Veso, (93401:001:0443)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/477 Ava