vapp RIIGIMAA MÜÜK

Maade müügi avaleht
Elektrooniline enampakkumine: 04.01.2021 11:00
Tutvu oksjonil olevate kinnisasjadega riigimaa oksjonite kaardirakendusel
Vaata oksjoneid riigimaa oksjonikeskkonnast
Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise reeglitega!

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord". (Kord)

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

  1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
  2. tutvuma müüdava objekti kohta riigimaa oksjonikeskkonnas (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
  3. tutvuma enampakkumise tingimustega ja kinnitama riigimaa oksjonikeskkonnas, et on enampakkumise tingimustega tutvunud ja nõustub nendega.
  4. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist.
Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 04.01.2021 kella 11:00-ni.

Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb:

  1. registreeruda riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ ID-kaardi, Smart ID või Mobiil- IDga ja märkida registreerimise vormil kõik nõutud andmed. Registreerunule antakse oksjonikeskkonnas unikaalne kasutajanimi, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.
  2. tasuda tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka tuleb registreerimisel märkida pank ja arvelduskonto number, kuhu tagatisraha tagastatakse. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik.
  3. pärast tagatisraha laekumist makseteatises näidatud kontole teha oksjonikeskkonnas elektrooniliselt pakkumine eurodes täisarvuna (ilma sentideta) ette antud sammu kaupa. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Soovi korral võib osaleja oma pakkumist tõsta piiramatu arv kordi.
  4. teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täita oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui osaleja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitada enne oksjoni lõppu vastav volikiri müügi korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Selgitavad juhendid oksjonikeskkonna kasutamise kohta on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel.

Kasutada veebilehitsejate (Microsoft Edge,Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari jms) uuemaid versioone.

Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima Maa-ametit telefoninumbritel 675 0126, 665 0781, 675 0101, 665 0679 või 5690 5206.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda oksjoni objekti eest pakutud hind ja sõlmida leping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb 04.01.2021 kell 11:00 juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.

Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 või 5690 5206.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

04.01.2021 11:00 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.