vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 31.03.2020 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917125000000;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 31.03.2020 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 31.03.2020 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2025.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

31.03.2020 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Alajaama tee 13, 19801:001:3570
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 2. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Pihelga, 19801:001:3573
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 3. Harju maakond, Harku vald, Vahi küla, Põõsastiku, 19801:001:3596
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 4. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 21, 30401:001:2530
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 5. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Kraaviääre, 30401:001:2560
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 6. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Proosapõllu, 30401:001:2619
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 7. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Tedremäe, 30401:001:2526
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 8. Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Lillevälja, 35301:001:0968
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 9. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Sõnajala, 65301:001:3159
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 10. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Triigi, 65301:001:4486
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 11. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Adra, 65301:001:4492
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 12. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Kastani, 65303:004:0290
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 13. Harju maakond, Saku vald, Lokuti küla, Ritsika, 71801:006:1169
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 14. Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Kristali, 71801:001:0201
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 15. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jausa küla, Väike-Kroonika, 17501:001:0389
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 16. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Napi küla, Helmika, 20501:001:0671
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sahargu küla, Keerispea, 81501:001:0205
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tagajõe küla, Süvaoja, 81501:004:0106
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 19. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tudulinna alevik, Karikakra, 81501:001:0206
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 20. Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Niidu haljasala P2, 32101:001:0183
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Mastialuse, 44201:001:0428
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Kivipõllu, 44201:001:0382
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Savala küla, Pärnaõie, 44201:001:0436
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 24. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Raadivere küla, Nelgi, 57802:001:0118
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 25. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Raadivere küla, Roosi, 57802:001:0117
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 26. Järva maakond, Järva vald, Kurisoo küla, Kullerkupu, 13402:004:0200
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 27. Järva maakond, Järva vald, Väike-Kareda küla, Sokupõllu, 25501:001:0370
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 28. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kanna, 52001:001:1379
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 29. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Annikvere küla, Puutemäe, 88701:001:0537
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 30. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Põima küla, Allardi, 27302:003:0088
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 31. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kaeva küla, Lageda, 79201:001:0232
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 32. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõdriku küla, Jaaniotsa, 90101:001:0450
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 33. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Velle, 90301:001:0090
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 34. Põlva maakond, Põlva vald, Vooreküla, Laari, 87201:001:0189
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Aasapõllu, 33404:001:0132
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 36. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Salavere küla, Siimuvare, 43001:001:0328
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 37. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Meeoja, 80901:001:0239
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 38. Rapla maakond, Kohila vald, Sutlema küla, Suurevälja, 31701:001:0217
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 39. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Kraavinurga, 65401:002:0203
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 40. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Ristiku, 65401:002:0200
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 41. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Nisu, 65401:001:0147
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla, Massu, 48301:001:0697
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kõrre, 40301:001:0641
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Ohtja küla, Soopõllu, 48301:001:0703
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 45. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Rabakraavi, 60801:001:0142
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 46. Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Jõeveere, 28301:001:0587
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 47. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Luhavälja, 29101:001:0290
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Kraavipõllu, 58601:001:0514
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pusi küla, Vilgu, 58601:001:0609
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 50. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pusi küla, Välgu, 58601:001:0610
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Soogle, 20301:001:0095
 52. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõõnaste küla, Teeveere, 48001:001:0075
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 53. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Paaksima küla, Pammi, 35701:001:0068
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 54. Võru maakond, Rõuge vald, Ruusmäe küla, Vainola, 18101:001:0386
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 55. Võru maakond, Võru vald, Suuremetsa küla, Pedajamäe, 54701:003:0310
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine