vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 25.09.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 25.09.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 25.09.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

25.09.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Looküla, Aru, 14001:002:0817
 2. Harju maakond, Harku vald, Ilmandu küla, Lõvilõua, 19801:001:1934
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Põlluste, 24504:008:1036
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Koogi küla, Põlluniidu, 24504:008:1059
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Kõverpõllu, 24504:003:1021
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Lõuna tee 15, 24504:002:0665
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Keskmäe, 24504:008:1057
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Tuki, 24504:008:1053
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Tuula, 24504:008:1051
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Luha, 24504:008:1054
 11. Harju maakond, Kose vald, Pala küla, Külaotsa, 36302:003:0268
 12. Harju maakond, Kose vald, Saarnakõrve küla, Oruvälja, 36302:003:0267
 13. Harju maakond, Kuusalu vald, Kalme küla, Laane, 42301:005:0495
 14. Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vaestemaja, 35201:002:0155
 15. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Pearu, 29501:007:1752
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Vootele, 29501:007:1754
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Reima, 29501:007:1671
 18. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Siilisaba, 29501:007:1639
 19. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Leemeti, 29501:007:1753
 20. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Käesalu küla, Konnalehe, 29501:007:1718
 21. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Käesalu küla, Madariku, 29501:007:1721
 22. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Käesalu küla, Kõrviku, 29501:007:1719
 23. Harju maakond, Raasiku vald, Järsi küla, Koplimäe, 65101:002:0779
 24. Harju maakond, Raasiku vald, Järsi küla, Võigu, 65101:002:0781
 25. Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Mardika, 65101:004:0399
 26. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Kiviste, 65303:004:0282
 27. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tiidu, 65303:004:0277
 28. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Saluste, 65303:004:0281
 29. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Silma, 65303:004:0276
 30. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Murumätta, 65303:004:0274
 31. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Murulase, 65303:004:0275
 32. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Soomaa, 65303:003:0794
 33. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Sooniidu, 65303:004:0285
 34. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Kivisaare, 65303:004:0287
 35. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Toome, 65303:004:0288
 36. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Soovahi, 65303:004:0296
 37. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Marjasaare, 65303:004:0286
 38. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Pajuoksa, 65303:004:0294
 39. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Viljamäe, 65303:004:0278
 40. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Jürimäe, 65303:004:0283
 41. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Tedremäe, 65303:004:0279
 42. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Toominga, 65303:004:0284
 43. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Jassi, 72701:002:0029
 44. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Tiigimäe, 49801:002:0155
 45. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sõrumäe küla, Roosimäe, 22401:001:0367
 46. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Vahe, 43701:003:0195
 47. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Ojaveere, 44901:003:0514
 48. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Oandu küla, Suurekase, 44901:003:0515
 49. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Salaallika, 44901:003:0516
 50. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Konnasilma, 44901:003:0518
 51. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Lageda, 44901:003:0517
 52. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Liivakünka, 44901:001:0346
 53. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla, Sooaru, 44901:007:0027
 54. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Kallaku, 57801:002:0208
 55. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Kangropõllu, 57801:002:0207
 56. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Ojaääre, 57803:001:0119
 57. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Hekitaguse, 81003:002:0129
 58. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Soovahe, 16402:003:0292
 59. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Arisvere küla, Koolipõllu, 57301:001:0010
 60. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Iidu, 61604:001:0167
 61. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Korjuse põld, 32501:002:0157
 62. Järva maakond, Türi vald, Jõeküla, Jõeäärse, 37501:004:0069
 63. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Aavere küla, Toomamängu, 78702:002:0236
 64. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Nisu, 71601:005:0075
 65. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Piilu küla, Märjandi, 71601:004:0171
 66. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Otsa, 71601:004:0172
 67. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Villemi, 79101:017:0055
 68. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurmetu küla, Veerumäe, 90001:003:0247
 69. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Puka küla, Kraavivälja, 90004:003:0223
 70. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Aavere küla, Ritsika, 92701:003:0145
 71. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Lambahänilase, 31701:002:0413
 72. Rapla maakond, Märjamaa vald, Konuvere küla, Raadiku, 50402:006:0130
 73. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Tihu, 50401:005:0185