vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 10.03.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 10.03.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 10.03.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

10.03.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Kiili vald, Arusta küla, Ilmari, 30401:001:2258
 2. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Eromaa, 30401:001:2269
 3. Harju maakond, Kiili vald, Kurevere küla, Põllu, 30401:001:2276
 4. Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Suur-Pihlaka, 30401:001:2270
 5. Harju maakond, Kiili vald, Metsanurga küla, Kruusipõllu, 30401:001:2271
 6. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Suur-Tooma, 30401:001:2250
 7. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Pajuaasa, 30401:001:2252
 8. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Soopõllu, 30401:001:2253
 9. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Sooaasa, 30401:001:2254
 10. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Looaasa, 30401:001:2257
 11. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Tooma, 30401:001:2241
 12. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Väike-Tooma, 30401:001:2242
 13. Harju maakond, Kiili vald, Piissoo küla, Proosajüri, 30401:001:2275
 14. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Säremäe, 65101:002:0099
 15. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Särevälja, 65101:002:0143
 16. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Ruhi, 72701:001:0815
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Männipõllu, 22901:001:0316
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasavere küla, Torimi, 22901:001:0319
 19. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, Lauripõllu, 24802:005:0246
 20. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Nõlvaku, 57801:001:0327
 21. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Nuudipõllu, 57801:001:0329
 22. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Rebasepõllu, 57801:001:0335
 23. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Vastla, 24802:006:0749
 24. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Peakraavi, 71301:003:0147
 25. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Holgeri, 88701:002:0194
 26. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Vidriku, 88701:002:0190
 27. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Loone, 88701:002:0193
 28. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Võrkla küla, Tornipõllu, 90202:003:0168
 29. Põlva maakond, Põlva vald, Suurmetsa küla, Lageda, 47301:001:0247
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Karjakopli, 40301:006:0396
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Luulupe küla, Torgasoo, 40301:007:0299
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Läägi küla, Kraavi, 30101:002:0570
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Metsaääre küla, Liivasoo, 40302:004:0356
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Metsküla, Aadusoo, 40301:002:0606
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Metsküla, Toomasoo, 40301:002:0607
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla, Kuru, 34801:006:0095
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Mätja küla, Sepamäe, 40302:002:0487
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Nihatu küla, Karjakopli, 40302:002:0486
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Oitme küla, Liivasoo, 40302:001:0757
 40. Tartu maakond, Tartu vald, Igavere küla, Otsavälja, 79402:002:0138
 41. Tartu maakond, Tartu vald, Toolamaa küla, Kaarepõllu, 79402:002:0157
 42. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Villandi, 79401:006:1320
 43. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Laose-Andrese, 72401:001:0046
 44. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Angervaksa, 72401:001:0032
 45. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Ojamõõlu, 72401:001:0033
 46. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Ülejõe, 82001:001:0118
 47. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Raualuha, 82001:001:0120
 48. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Rauaoja, 82001:001:0119
 49. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kaavere küla, Alt-Silla, 32801:001:0169
 50. Viljandi maakond, Viljandi vald, Lätkalu küla, Vahe, 32801:001:0168