vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 09.04.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 09.04.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 09.04.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

09.04.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Luha, 14001:001:0687
 2. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Kaiepõllu, 14001:001:0695
 3. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Kivistiku, 14001:001:0691
 4. Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Kanali, 14001:002:0794
 5. Harju maakond, Anija vald, Vikipalu küla, Nurme, 14001:002:0795
 6. Harju maakond, Anija vald, Ülejõe küla, Aruvälja, 14001:002:0805
 7. Harju maakond, Kiili vald, Arusta küla, Ilmari, 30401:001:2258
 8. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Eromaa, 30401:001:2269
 9. Harju maakond, Kiili vald, Kurevere küla, Põllu, 30401:001:2276
 10. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Suur-Tooma, 30401:001:2250
 11. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Pajuaasa, 30401:001:2252
 12. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Soopõllu, 30401:001:2253
 13. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Sooaasa, 30401:001:2254
 14. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Looaasa, 30401:001:2257
 15. Harju maakond, Kiili vald, Piissoo küla, Proosajüri, 30401:001:2275
 16. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Ruhi, 72701:001:0815
 17. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Voolu, 72701:001:0112
 18. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Harju küla, Ärna, 17502:001:0508
 19. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Männipõllu, 22901:001:0316
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Välinurme, 43701:003:0165
 21. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, Lauripõllu, 24802:005:0246
 22. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Painküla, Seegi, 24802:006:0205
 23. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Tiiu, 61101:002:0156
 24. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Vastla, 24802:006:0749
 25. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Peakraavi, 71301:003:0147
 26. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla / Höbring, Miiliaugu, 52001:001:1138
 27. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla / Höbring, Põlde, 52001:001:1139
 28. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Pargiserva, 52001:005:0387
 29. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Tööstuspargi, 52001:001:1144
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
 31. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Kasteheina, 52001:001:1146
 32. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pehka küla, Saunaküla, 19003:001:0252
 33. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Holgeri, 88701:002:0194
 34. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Vidriku, 88701:002:0190
 35. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Loone, 88701:002:0193
 36. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tidriku küla, Lingu, 88703:003:0291
 37. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Taaravainu küla, Postijaama, 66201:001:0632
 38. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Peedi, 15401:002:0286
 39. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Marinu küla, Tulika, 90201:001:0314
 40. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Selja küla, Seljametsa, 90201:003:0007
 41. Põlva maakond, Kanepi vald, Jõksi küla, Põllunurga, 28501:002:0049
 42. Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, Soomaa, 28501:001:0213
 43. Põlva maakond, Kanepi vald, Soodoma küla, Hansu, 28501:001:0276
 44. Põlva maakond, Kanepi vald, Sõreste küla, Kraaviotsa, 28502:003:0152
 45. Põlva maakond, Kanepi vald, Voorepalu küla, Kihupõllu, 35402:001:0073
 46. Põlva maakond, Põlva vald, Ahja alevik, Toode, 11701:003:0079
 47. Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla, Tagaranna, 11701:002:0011
 48. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
 49. Põlva maakond, Põlva vald, Vanamõisa küla, Madala, 11701:002:0083
 50. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla, Mäe, 86301:004:0480
 51. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Korju küla, Sookalda, 86302:001:0084
 52. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Sookalda küla, Paadremaa-Soo, 86302:001:0085
 53. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Masuudi, 18802:001:0304
 54. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Roodi küla, Kaasiku, 18801:002:0126
 55. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Roodi küla, Piiri, 18801:002:0113
 56. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sõõrike küla, Madise, 18801:001:0227
 57. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Verni, 88402:001:0477
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Angla küla, Odra, 40301:004:0132
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Anijala küla, Nurga, 27001:001:0226
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Järise küla, Teeääre, 48301:001:0559
 61. Saare maakond, Saaremaa vald, Lõmala küla, Kitsevälja, 72101:001:1299
 62. Saare maakond, Saaremaa vald, Oti küla, Põllu, 63401:001:0540
 63. Saare maakond, Saaremaa vald, Pamma küla, Tiku, 40301:001:0438
 64. Saare maakond, Saaremaa vald, Reina küla, Piiri, 63401:001:0538
 65. Saare maakond, Saaremaa vald, Viira küla, Suitsu, 40301:001:0418
 66. Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Liiva, 94901:005:1597
 67. Tartu maakond, Kastre vald, Kõivuküla, Platsi, 18501:001:1318
 68. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Tõllasepa, 79401:006:0961
 69. Valga maakond, Otepää vald, Lossiküla, Valli, 72401:001:0052
 70. Valga maakond, Valga vald, Lutsu küla, Kõksipõllu, 77901:002:0067
 71. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Rauaoja, 82001:001:0119
 72. Valga maakond, Valga vald, Õlatu küla, Ivaski, 94301:001:0021
 73. Valga maakond, Valga vald, Õruste küla, Turba, 94301:001:0030
 74. Viljandi maakond, Mulgi vald, Maru küla, Ööbiku, 19201:002:0106
 75. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Toosijärve, 60002:004:0082
 76. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sürgavere küla, Timuti, 75903:003:0050
 77. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Ängi küla, Simmu, 75801:001:0015
 78. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kaavere küla, Alt-Silla, 32801:001:0169
 79. Viljandi maakond, Viljandi vald, Luiga küla, Asumäe, 57002:003:0106
 80. Võru maakond, Rõuge vald, Kadõni küla, Pärliluha, 69701:001:0046
 81. Võru maakond, Rõuge vald, Laossaarõ küla, Mustajõe, 69701:001:0045
 82. Võru maakond, Setomaa vald, Obinitsa küla, Vabarnaoru, 46001:001:0433
 83. Võru maakond, Setomaa vald, Perdaku küla, Kuusiku, 93401:001:0156
 84. Võru maakond, Setomaa vald, Pliia küla, Põllu, 46001:001:0449
 85. Võru maakond, Setomaa vald, Podmotsa küla, Nurme, 93401:001:0158
 86. Võru maakond, Setomaa vald, Popovitsa küla, Nina, 93401:001:0159
 87. Võru maakond, Setomaa vald, Seretsüvä küla, Kraavikivi, 46001:002:0348
 88. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Piusa, 93401:001:0160
 89. Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Jaava, 38901:002:0237
 90. Võru maakond, Võru vald, Loosi küla, Mäekalda, 87401:001:0075
 91. Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Hedoniidu, 91801:001:0100
 92. Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Niidu, 91801:001:0134