vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 11.05.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 11.05.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 11.05.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

11.05.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Siimumäe, 24504:004:1224
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Söödi, 24504:004:1219
 3. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Suitsupõllu, 65301:001:1643
 4. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Karro, 65301:001:0219
 5. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Vainu, 65301:001:3357
 6. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Kuuse, 65301:001:3356
 7. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Luite, 65301:001:3325
 8. Harju maakond, Rae vald, Suuresta küla, Tuuliku, 65301:001:3355
 9. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Pajupuu, 65303:004:0252
 10. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Mägramäe, 65301:001:3330
 11. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Hauka, 65301:001:3328
 12. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Aukamäe, 65301:001:3331
 13. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Urbala, 65301:011:0098
 14. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Urbase, 65301:011:0072
 15. Harju maakond, Saku vald, Kajamaa küla, Leenu, 71801:006:0111
 16. Harju maakond, Saue vald, Laitse küla, Kungla, 29701:001:0235
 17. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Sooluha, 72701:001:0898
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tammetaguse küla, Jõepõllu, 22401:001:0385
 19. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Kivipõllu, 85101:001:0608
 20. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Põrka, 85101:001:0599
 21. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Salapõllu, 85101:001:0590
 22. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Tareti, 85101:003:0206
 23. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Surju, 85101:003:0205
 24. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Lageda, 85101:003:0204
 25. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kesavälja, 85101:001:0593
 26. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sõtke küla, Jõekääru, 85101:001:0588
 27. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Kaeravälja, 85101:001:0598
 28. Ida-Viru maakond, Toila vald, Päite küla, Vinkli, 80201:002:0464
 29. Järva maakond, Järva vald, Laimetsa küla, Trumbi, 23401:001:0249
 30. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaukvere küla, Vandi, 90005:002:0007
 31. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nõmmise küla, Ingli, 70201:001:0291
 32. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla, Rohunepi, 66001:001:0271
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Hiirheiniku, 44001:003:0817
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Üru küla, Arula, 30101:004:0634
 35. Tartu maakond, Tartu vald, Voldi küla, Mudajõe, 77301:002:0291