vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 15.09.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118.5 KB, 24.08.2015 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 15.09.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 15.09.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

15.09.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Arvila küla, Niidu, 49802:002:0448
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pikati küla, Lugavälja, 81501:003:0298
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tagajõe küla, Süvaoja, 81501:004:0106
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Mäevere, 22401:001:0326
 5. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Jabara küla, Järve, 43701:002:0254
 6. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Ordu, 85101:001:0606
 7. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Papivälja, 85101:001:0643
 8. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Kasevälja, 85101:001:0646
 9. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Vahekonna, 85101:001:0647
 10. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Lemuvere küla, Jaani, 24805:001:1690
 11. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Metsa, 57801:002:0132
 12. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Mesika, 57801:002:0017
 13. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pööra küla, Mustja, 61101:002:0129
 14. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Soku, 61601:001:0226
 15. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Pargiserva, 52001:005:0387
 16. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
 17. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Auküla, Lagendiku, 19001:001:0284
 18. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hulja alevik, Luha, 27202:001:0045
 19. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hulja alevik, Mätliku, 27202:001:0046
 20. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hulja alevik, Aasa, 27202:001:0047
 21. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Nigula, 27202:001:0052
 22. Põlva maakond, Kanepi vald, Koigera küla, Põlluääre, 28501:001:0223
 23. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Uue-Kääru, 35401:001:0086
 24. Põlva maakond, Kanepi vald, Voorepalu küla, Kihumetsa, 35402:001:0074
 25. Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla, Tagaranna, 11701:002:0011
 26. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojaääre, 38501:001:0024
 27. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojakalda, 38501:001:0025
 28. Põlva maakond, Põlva vald, Logina küla, Mõraluha, 87201:001:0101
 29. Põlva maakond, Põlva vald, Pragi küla, Vahepõllu, 38501:002:0111
 30. Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Metsaotsa, 47302:001:0187
 31. Põlva maakond, Räpina vald, Lihtensteini küla, Eespalo, 87901:004:0189
 32. Põlva maakond, Räpina vald, Sülgoja küla, Koolinurme, 70701:001:0122
 33. Põlva maakond, Räpina vald, Sülgoja küla, Koolipõllu, 70701:001:0121
 34. Põlva maakond, Räpina vald, Võõpsu alevik, Jõeäärse, 70701:001:0131
 35. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Kõrtsipõllu, 19501:001:0403
 36. Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Kasahstani põld, 80801:002:0101
 37. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Silme, 50401:005:0186
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Mõisapõllu, 27001:001:0236
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Põlde, 59201:001:0648
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Reina küla, Tänavapõllu, 63401:001:0539
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Selgase küla, Seljamaa, 48301:001:0550
 42. Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla, Põllulille, 60801:002:0047
 43. Tartu maakond, Kambja vald, Laane küla, Kivimäe, 94901:007:0175
 44. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Liblikniidu, 94901:009:0518
 45. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Liblika, 94901:007:1722
 46. Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Sooserva, 18501:001:1334
 47. Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Harakapesa, 18501:001:1336
 48. Tartu maakond, Kastre vald, Issaku küla, Sabatihase, 91501:001:0178
 49. Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Luubi, 18501:001:1320
 50. Tartu maakond, Kastre vald, Päkste küla, Põlluveere, 18501:001:1323
 51. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Lillaste, 52801:001:0175
 52. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Otivälja, 86101:001:0085
 53. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Laksivälja, 86101:001:0084
 54. Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla, Pune, 38301:003:0094
 55. Tartu maakond, Tartu vald, Pupastvere küla, Tuisuniidu, 79401:002:0335
 56. Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Vihuripõllu, 79403:006:0586
 57. Valga maakond, Otepää vald, Kurevere küla, Põldmarja, 72402:001:0029
 58. Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla, Üla-Tülsu, 63602:003:1080
 59. Valga maakond, Tõrva vald, Karjatnurme küla, Karjamaa, 20301:001:0098
 60. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Kiinimäe, 20301:001:0067
 61. Valga maakond, Tõrva vald, Patküla, Kasesalu, 20302:002:0059
 62. Valga maakond, Tõrva vald, Pilpa küla, Puisepõllu, 20301:001:0096
 63. Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Pargipõllu, 28901:003:0035
 64. Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Veermiku, 77901:001:0065
 65. Valga maakond, Valga vald, Lota küla, Pullisoo, 94301:001:0035
 66. Valga maakond, Valga vald, Paju küla, Luhaääre, 82001:001:0114
 67. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Pentsiku, 82001:002:0019
 68. Viljandi maakond, Mulgi vald, Atika küla, Rajapõllu, 10501:001:0074
 69. Viljandi maakond, Mulgi vald, Maru küla, Sutlepa, 19201:001:0111
 70. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Aguri, 19201:001:0114
 71. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Vana-Toosi, 60002:004:0004
 72. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Ilbaku küla, Niiduvälja, 75801:001:0075
 73. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kärstna küla, Keskuse, 79701:001:0233
 74. Võru maakond, Antsla vald, Ruhingu küla, Ristiku, 84301:001:0185
 75. Võru maakond, Antsla vald, Toku küla, Hundinuia, 84301:001:0183
 76. Võru maakond, Antsla vald, Toku küla, Timuti, 84301:001:0176
 77. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Jõe, 86501:001:0150
 78. Võru maakond, Setomaa vald, Jaanimäe küla, Niidu, 46001:001:0428
 79. Võru maakond, Setomaa vald, Kremessova küla, Niidu, 93401:001:0166
 80. Võru maakond, Setomaa vald, Kundruse küla, Kraavi, 93401:001:0227
 81. Võru maakond, Setomaa vald, Lepä küla, Pihlapuu, 46002:003:0443
 82. Võru maakond, Setomaa vald, Litvina küla, Oti, 93401:008:0906
 83. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Mainiidu, 46001:001:0420
 84. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Kiviläte, 46001:001:0427
 85. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Heina, 93401:001:0229
 86. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Kaare, 93401:001:0233
 87. Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Tiri, 93401:006:0129
 88. Võru maakond, Setomaa vald, Tääglova küla, Tibujärve, 46001:001:0456
 89. Võru maakond, Setomaa vald, Vedernika küla, Rebase, 93401:001:0187
 90. Võru maakond, Setomaa vald, Vedernika küla, Lepa, 93401:007:0454
 91. Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Heinasoo, 46501:001:0209
 92. Võru maakond, Võru vald, Leiso küla, Kogritsa, 76701:001:0145
 93. Võru maakond, Võru vald, Praakmani küla, Teederisti, 54701:003:0023
 94. Võru maakond, Võru vald, Suuremetsa küla, Soenaniidu, 54701:003:0295
 95. Võru maakond, Võru vald, Vagula küla, Lahaniidu, 91801:001:0163