vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 29.09.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118.5 KB, 24.08.2015 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 29.09.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 29.09.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

29.09.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kaunissaare küla, Päide, 14001:002:0718
 2. Harju maakond, Anija vald, Linnakse küla, Timuti, 14001:001:0697
 3. Harju maakond, Anija vald, Rasivere küla, Tondimündi, 14002:003:0327
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Aruaru küla, Jõekääru, 24504:009:0383
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Siilu, 24504:009:0398
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Lõuna tee 47, 24504:002:0664
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo küla, Kagu, 24504:008:1064
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Urva, 24504:008:1049
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Pajumardi, 24504:008:0173
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Põldorava, 24504:008:0169
 11. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Rebasesaba, 30401:001:2364
 12. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Andruse, 30401:001:2367
 13. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Väike-Sihi, 30401:001:2361
 14. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Taganurme, 30401:001:2369
 15. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Eesnurme, 30401:001:2370
 16. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Suur-Sihi, 30401:001:2375
 17. Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla, Vana-Villemi, 30401:001:2368
 18. Harju maakond, Kose vald, Aela küla, Saarevälja, 33801:001:0184
 19. Harju maakond, Kose vald, Aela küla, Välja, 33801:001:0183
 20. Harju maakond, Kose vald, Alansi küla, Virumäe, 33801:001:0181
 21. Harju maakond, Kose vald, Alansi küla, Aasa, 33801:001:0182
 22. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Hardi, 33801:001:0169
 23. Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Aukemäe, 33801:001:0188
 24. Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Lageda, 33801:001:0189
 25. Harju maakond, Kose vald, Ojasoo küla, Niidumäe, 33801:001:0173
 26. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Orutaguse, 33701:004:0787
 27. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Suurevälja, 33801:001:0136
 28. Harju maakond, Kose vald, Silmsi küla, Kurgemäe, 33801:001:0170
 29. Harju maakond, Kose vald, Silmsi küla, Kõrgemäe, 33801:001:0177
 30. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Põlluvälja, 33801:001:0185
 31. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Jõeääre, 33801:001:0187
 32. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Välja, 33801:001:0190
 33. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Vaablase, 33801:001:0191
 34. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Nurga, 33801:001:0192
 35. Harju maakond, Kose vald, Vahetüki küla, Ülejõe, 33801:001:0193
 36. Harju maakond, Kose vald, Äksi küla, Saaremäe, 33801:001:0171
 37. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Viidiku, 29501:001:0312
 38. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Susliku, 29501:011:0284
 39. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Suurküla, Põldherne, 56202:001:0989
 40. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Ritsika, 29501:007:1677
 41. Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla, Kukeleegu, 65101:003:0241
 42. Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla, Karumõmmi, 65101:003:0857
 43. Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla, Põllulille, 65101:003:0836
 44. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Aruaasa, 65101:001:0056
 45. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Hämariku, 65101:001:0054
 46. Harju maakond, Raasiku vald, Tõhelgi küla, Võilille, 65101:003:0225
 47. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeperve, 65302:001:0094
 48. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeotsa, 65302:001:0088
 49. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Teeristi, 65302:001:0095
 50. Harju maakond, Rae vald, Kautjala küla, Kõrre, 65301:001:3349
 51. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Välja, 65301:001:3358
 52. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Uusmaa, 65301:001:3359
 53. Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Uuemaa, 65301:001:3360
 54. Harju maakond, Rae vald, Limu küla, Ploomi, 65301:001:3342
 55. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Põllunuka, 65301:001:3332
 56. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Vardi, 65301:001:3333
 57. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Tarvaste, 65303:001:0035
 58. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Liiva, 65303:001:0078
 59. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Kruuse, 65303:004:0256
 60. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Põlluserva, 65301:001:3346
 61. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Musti, 65301:001:3347
 62. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Mäealuse, 65301:001:3348
 63. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Urba, 65301:011:0073
 64. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Kärnumäe, 71801:006:1121
 65. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Pukso, 72701:001:0104
 66. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Mikumärdi, 72701:001:0761
 67. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, 85101:001:0595
 68. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kivisiilu, 32001:001:0171
 69. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Ehavere küla, Äärepõllu, 57801:001:0359
 70. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Ehavere küla, Suure-Pärna, 57801:001:0364
 71. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Mihklipõllu, 57801:001:0354
 72. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Kraavipõllu, 57801:001:0357
 73. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kraavivahe, 81001:001:0235
 74. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Põdrapõllu, 57801:001:0358
 75. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Praaklima küla, Inglipõllu, 57801:001:0356
 76. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tealama küla, Madaliku, 81001:001:0314
 77. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kaliküla, Tommi, 61601:001:0220
 78. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puiatu küla, Toome, 61601:001:0223
 79. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Kasutu, 25702:003:0220
 80. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aaspere küla, Kõrrepõllu, 19001:001:0258
 81. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Metsavahe, 19003:002:1330
 82. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Vanatamme, 19002:004:0119
 83. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Alupere küla, Lubjapõllu, 78601:001:0032
 84. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kaeva küla, Kellu, 78601:001:0004
 85. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Sireli, 78601:001:0029
 86. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Alavere küla, Juhani, 90004:003:0238
 87. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Kabelimäe, 18803:002:0168
 88. Võru maakond, Rõuge vald, Mõniste küla, Anni, 49301:002:0205