vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 07.04.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118 KB, 9.03.2016 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 07.04.2016 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 07.04.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2021.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

07.04.2016 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
 2. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Uhtoru, 19801:011:0669
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Erma tee 28, 24501:001:0258
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Kajaka, 24501:001:0256
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Kivilaiu, 24501:001:0259
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Pajupea, 24501:001:0257
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Pardi, 24501:001:0260
 8. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Orutaguse, 33701:004:0787
 9. Harju maakond, Kuusalu vald, Kalme küla, Laanepõllu, 35301:001:0196
 10. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Illurma küla, Andresepõllu, 29501:001:0333
 11. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kulna küla, Habekaku, 29501:001:0361
 12. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Händkaku, 29501:001:0355
 13. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Kodukaku, 29501:001:0357
 14. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Metskaku, 29501:001:0356
 15. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Selvakaku, 29501:001:0358
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Kõrvukrätsi, 29501:001:0348
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Loorkaku, 29501:001:0347
 18. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Selvakaku, 29501:001:0349
 19. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Töbikaku, 29501:001:0353
 20. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Suurküla, Tõrvalille, 56202:001:0991
 21. Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Lendripõllu, 65101:001:0091
 22. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Vapra, 65301:007:0117
 23. Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Kõrgemäe, 65301:001:3791
 24. Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Kõrgemäe, 65301:001:3790
 25. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Saluste, 65303:004:0281
 26. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Pajuoksa, 65303:004:0294
 27. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Marjasaare, 65303:004:0286
 28. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Sooniidu, 65303:004:0285
 29. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Kivisaare, 65303:004:0287
 30. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Soomaa, 65303:003:0794
 31. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Toome, 65303:004:0288
 32. Harju maakond, Rae vald, Urvaste küla, Kruuse, 65303:004:0256
 33. Harju maakond, Saku vald, Metsanurme küla, Jänesekäpa, 71801:006:1117
 34. Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Hiire, 72701:002:1694
 35. Harju maakond, Saue vald, Laitse küla, Tammepõllu, 29701:001:0478
 36. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Liiva, 89001:010:0953
 37. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Äigru, 89001:010:0951
 38. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Kalevi, 49801:001:0398
 39. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Rajaküla, Võsu, 49802:002:0397
 40. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, 85101:001:0595
 41. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kivisiilu, 32001:001:0171
 42. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Kraavipõllu, 57801:001:0357
 43. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ulvi küla, Kaarli, 16402:003:0355
 44. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Kasutu, 25702:003:0220
 45. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Metsavahe, 19003:002:1330
 46. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Vanatamme, 19002:004:0119
 47. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Vahipõllu, 27202:001:0130
 48. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Alupere küla, Lubjapõllu, 78601:001:0032
 49. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaukvere küla, Vandi, 90005:002:0007
 50. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaukvere küla, Puhhi, 90001:001:0657
 51. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Rannu küla, Põllulille, 15401:002:0298
 52. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kaguvere küla, Vapapõllu, 50401:001:0466
 53. Rapla maakond, Märjamaa vald, Konuvere küla, Tuti, 50401:001:0469
 54. Rapla maakond, Märjamaa vald, Nurme küla, Käbi, 50401:001:0509
 55. Rapla maakond, Märjamaa vald, Põlli küla, Kitse, 50401:001:0360
 56. Rapla maakond, Märjamaa vald, Põlli küla, Nurga, 50401:005:0211
 57. Rapla maakond, Märjamaa vald, Risu-Suurküla, Kandi, 50401:001:0473
 58. Rapla maakond, Märjamaa vald, Risu-Suurküla, Nuki, 50401:001:0468
 59. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tolli küla, Kopra, 50401:001:0467
 60. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tolli küla, Punga, 50401:001:0471
 61. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Ohupõllu, 50401:001:0465
 62. Rapla maakond, Rapla vald, Tolla küla, Luuavälja, 27701:003:0110