vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 14.02.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917042000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 14.02.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14.02.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

14.02.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Rehevälja, 19801:001:2787
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 2. Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Reheääre, 19801:001:2786
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Haljava küla, Kärati, 24501:001:0637
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Põllu, 24501:001:0433
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 5. Harju maakond, Kiili vald, Metsanurga küla, Ella, 30401:001:2614
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 6. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Maali, 30401:001:2617
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 7. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Mareti, 30401:001:2616
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 8. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Proosapõllu, 30401:001:2619
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 9. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Säde, 30401:001:2644
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 10. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Kubjapõllu, 33801:001:0671
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Tatra, 33801:001:0691
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Kaarlipõllu, 33801:001:0689
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Jüripõllu, 33801:001:0687
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Ristipõllu, 33801:001:0673
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 15. Harju maakond, Kose vald, Liiva küla, Krossi, 33801:001:0720
 16. Harju maakond, Kose vald, Nõmmeri küla, Mardi, 33801:001:0713
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 17. Harju maakond, Kose vald, Nõrava küla, Möldri, 33801:001:0670
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 18. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Mardipõllu, 33801:001:0718
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Harju maakond, Kose vald, Viskla küla, Kuusemäe, 33801:001:0676
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 20. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Illurma küla, Seedri, 29501:001:0533
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 21. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Tihniku, 29501:001:0534
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 22. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Tähniku, 29501:001:0535
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 23. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Kiviste, 65303:004:0282
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 24. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Soovahi, 65303:004:0296
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 25. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Kuke, 65301:007:0063
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Paljaku, 71801:001:1777
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 27. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Põllulapi, 71801:001:1775
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 28. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Rohuvälja, 71801:006:1141
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 29. Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Härmavälja, 71801:001:1774
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 30. Harju maakond, Saue vald, Jaanika küla, Tänava, 51801:001:0710
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 31. Harju maakond, Saue vald, Siimika küla, Kaldamäe põld, 51801:001:0708
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/254 
 32. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tudulinna alevik, Karikakra, 81501:001:0206
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 33. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Kurekülvi, 75101:001:0297
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 34. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Varsakopli, 75101:001:0298
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 35. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Tiivu, 85101:001:0780
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 36. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla, Sindri, 85101:001:0782
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 37. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Kaja, 85101:001:0781
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 38. Ida-Viru maakond, Toila vald, Amula küla, Kraavipõllu, 32001:001:0237
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 39. Ida-Viru maakond, Toila vald, Amula küla, Köögivilja, 32001:001:0236
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 40. Ida-Viru maakond, Toila vald, Amula küla, Männitaime, 32001:001:0272
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 41. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kraaviotsa, 32001:001:0238
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 42. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Niidula, 32001:001:0262
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Järva maakond, Järva vald, Abaja küla, Punaaugu, 31401:001:0284
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 44. Järva maakond, Järva vald, Liusvere küla, Lembitu, 31401:001:0285
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 45. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Kaera, 79001:001:0521
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259 
 46. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Tööstuspargi tn 24, 90001:001:0936
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kellamäe küla, Niiduvälja, 66001:001:0412
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.03.2017, käskkiri 1-2/17/259