vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 14.09.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917055000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 14.09.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14.09.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

14.09.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kleemu küla, Prantsu, 36801:001:0882
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 2. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lelu küla, Inna, 36801:001:0143
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 3. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Männamaa küla, Silmasaare, 36801:001:0576
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Järva maakond, Türi vald, Kõdu küla, Kõdumetsa, 37501:002:0067
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 5. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Niinja küla, Laura, 45201:001:0348
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kilgi küla, Kitsevälja, 86301:001:0471
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 7. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kilgi küla, Kitsepõllu, 86301:001:0470
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 8. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Koonga küla, Saare, 33401:001:0362
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 9. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Ohaka, 92901:001:0199
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 10. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Raudrohu, 92901:001:0198
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 11. Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Alevi tee 1, 71001:001:0146
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 12. Pärnu maakond, Saarde vald, Kamali küla, Vanajõe, 71001:001:0169
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Pärnu maakond, Saarde vald, Tihemetsa alevik, Valga mnt 23, 71001:001:0145
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 14. Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Põllu, 80801:001:0848
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Rulli, 31701:001:1057
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Rapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla, Heeringa, 31701:006:0214
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 17. Rapla maakond, Kohila vald, Salutaguse küla, Laastunurga, 31701:001:1035
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Rapla maakond, Kohila vald, Salutaguse küla, Paepõllu, 31701:002:0448
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Rapla maakond, Märjamaa vald, Aravere küla, Kannikese, 50401:001:1228
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kangru küla, Söödi, 50404:001:0872
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 21. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kausi küla, Paepõllu, 88401:001:0534
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Verni, 88402:001:0477
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Rapla maakond, Rapla vald, Tolla küla, Viiraka, 27701:001:0422
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 24. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Toomeniidu, 27701:001:0395
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 25. Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Lõukaniidu, 43301:001:0759
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 26. Saare maakond, Saaremaa vald, Hübja küla, Kristjanipõllu, 43301:001:0823
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 27. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Leeri, 43301:001:0480
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 28. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Uuemaa, 43301:001:0534
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 29. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Kopi, 43301:001:0535
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Niidaru, 43301:001:0723
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Karida küla, Pääsusilma, 43301:001:0274
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuusnõmme küla, Soolehtme, 43301:001:1020
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla-Kirikuküla, Vesbergi, 43301:001:0669
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Lööne küla, Kurvi, 85801:001:1174
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Maleva küla, Riido, 43301:001:0720
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Mõisaküla, Tausapõllu, 43301:001:0987
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Mäeküla, Karjamaa, 55001:007:0327
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Mätasselja küla, Sassimätta, 43301:001:0671
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Paevere küla, Varetepõllu, 43301:001:0907
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Piila küla, Jõekalda, 43301:001:1009
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Piila küla, Leerisoo, 43301:001:1008
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Sepa küla, Männipõllu, 43301:001:0790
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Haagi, 43301:001:0827
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Pajuniidi, 43301:001:0826
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Soodevahe küla, Vahesoo, 80701:001:0828
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Soodevahe küla, Lagevälja, 80701:001:0826
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõrise küla, Kadariku, 43301:001:0482
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõrise küla, Uuemaa, 43301:001:0538
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/974 
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Upa küla, Käenosoo, 43301:001:0793
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Vaivere küla, Teearu, 43301:001:1018
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960 
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Vantri küla, Kalmu, 43301:001:1015
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.10.2017, käskkiri 1-2/17/973 
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Vatsküla, Toomapõllu, 43301:001:0978
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.09.2017, käskkiri 1-2/17/960