vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 21.09.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917056000001;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 21.09.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 21.09.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

21.09.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Keskuse tn 9, 14001:001:1114
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 2. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Keskuse tn 8, 14001:001:1113
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 3. Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Kopli tee 5, 19801:001:2847
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 4. Harju maakond, Harku vald, Suurupi küla, Karihiire, 19801:001:2912
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 5. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Metsapõllu, 19801:001:2838
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 6. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Aavikupõllu, 19801:001:2867
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Harjutusväljaku, 24504:002:0495
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Kose vald, Ahisilla küla, Võhmapõllu, 33801:001:0879
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 9. Harju maakond, Kose vald, Ahisilla küla, Turba, 33801:001:0877
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 10. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Liivaku, 33801:001:0880
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 11. Harju maakond, Kose vald, Kantküla, Kõrre, 33801:001:0867
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 12. Harju maakond, Kose vald, Nõmmeri küla, Suurevälja, 33801:001:0712
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/986 
 13. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Männipõllu, 33801:001:0861
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 14. Harju maakond, Kose vald, Palvere küla, Nahkrupõllu, 33801:001:0875
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 15. Harju maakond, Kose vald, Ravila alevik, Traksipõllu, 33801:001:0883
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 16. Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla, Kotinuka, 35301:001:0594
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 17. Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla, Väljapõllu, 35301:001:0539
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 18. Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla, Lahenurga, 35301:001:0593
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 19. Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla, Suurevälja, 35301:001:0596
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 20. Harju maakond, Kuusalu vald, Turbuneeme küla, Laukapõllu, 35301:001:0545
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 21. Harju maakond, Kuusalu vald, Turbuneeme küla, Lauka, 35301:001:0550
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 22. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 9a, 86801:001:0927
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Harju maakond, Saue vald, Haiba küla, Kivimäe, 29701:001:0701
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 24. Harju maakond, Saue vald, Haiba küla, Kopli, 29701:001:0702
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 25. Harju maakond, Saue vald, Haiba küla, Suurepõllu, 29701:001:0703
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 26. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Vahekraavi, 49801:001:0737
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Ristiku, 49801:001:0728
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 28. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Kiivri, 49801:001:0727
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 29. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla, Liinipõllu, 22901:001:0317
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 30. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ratva küla, Pikati, 49801:001:0732
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 31. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Toominga, 49801:001:0731
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Kolmnurga, 43801:001:0203
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 33. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Väljamäe, 43801:001:0236
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 34. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Kiviaia, 43801:001:0238
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.12.2017, käskkiri 1-2/17/1195
 35. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Väljapõllu, 43801:001:0237
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 36. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varinurme küla, Sinisaba, 75101:001:0292
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/988 
 37. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varinurme küla, Laulurästa, 75101:001:0293
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 38. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla, Päevakoera, 85101:001:0871
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 39. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla, Idapõllu, 85101:001:0875
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 40. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla, Kandle, 85101:001:0872
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 41. Ida-Viru maakond, Toila vald, Vaivina küla, Künnapõhja kruusakarjäär, 80201:002:0240
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 42. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Ama küla, Metsaserva, 27202:001:0278
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 43. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aresi küla, Põlevkiviõli, 77001:001:0753
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Kalmumäe, 77001:001:0769
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 45. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Kaasikmäe, 77001:001:0771
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 46. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Nurmetu, 77001:001:0747
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 47. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karitsa küla, Sinikaela, 66201:001:0801
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 48. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Põllu tn 11, 77001:001:0766
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/985 
 49. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Vaeküla, Ülase, 77001:001:0782
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 50. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Varudi-Altküla, Metskitse, 77001:001:0749
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 51. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, Laupa, 79001:001:0586
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987 
 52. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Viru-Nigula alevik, Põlluveere, 90202:004:0080
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kõpsta küla, Päevakoera, 66001:001:0386
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.10.2017, käskkiri 1-2/17/987