vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 28.09.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917057000000;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 28.09.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 28.09.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

28.09.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pedja küla, Meeslapõllu, 24801:001:0733
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 2. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Turba, 71301:001:0467
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pajusi küla, Tõusu, 57301:002:0263
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 4. Põlva maakond, Kanepi vald, Aiaste küla, Kullerkupu, 85601:002:0327
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 5. Põlva maakond, Kanepi vald, Aiaste küla, Jaanimäe, 85601:002:0326
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 6. Põlva maakond, Kanepi vald, Karilatsi küla, Liinatsoo, 35401:001:0318
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 7. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Turba, 38501:001:0092
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Suureniidu, 38501:001:0093
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Põlva maakond, Räpina vald, Mägiotsa küla, Silkestemäe, 70701:001:0565
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 10. Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Luhamäe, 70701:001:0572
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 11. Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Luhaniidu, 70701:001:0571
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla, Heina, 91501:002:0044
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 13. Tartu maakond, Luunja vald, Muri küla, Niida, 43201:001:0466
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 14. Tartu maakond, Tartu vald, Elistvere küla, Pajumäe, 77301:001:0347
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 15. Tartu maakond, Tartu vald, Kärksi küla, Põlluotsa, 77301:001:0352
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 16. Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla, Kääre, 63601:001:0339
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 17. Valga maakond, Tõrva vald, Riidaja küla, Kurvi, 61301:001:0199
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 18. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Aruheina, 82001:001:0421
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Päraküla, Villemi, 75801:001:0551
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 20. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Ülde küla, Remla-Peedi, 75801:001:0550
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 21. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kivilõppe küla, Järvevahi, 79701:001:0488
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 22. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kolga-Jaani alevik, W. Reimani tn 25, 32801:001:0403
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Viljandi maakond, Viljandi vald, Meleski küla, Pikapõllu, 32801:001:0404
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Viljandi maakond, Viljandi vald, Tarvastu küla, Kääru, 79701:001:0492
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 25. Võru maakond, Rõuge vald, Nilbõ küla, Nilbesoo, 69701:001:0182
 26. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Ala-Luha, 69701:001:0156
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 27. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Uue-Luha, 69701:001:0181
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 28. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Luhaniidu, 69701:001:0155
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 29. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Luha, 69701:001:0153
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1009 
 30. Võru maakond, Rõuge vald, Sänna / Sännä küla, Pärlisilla, 69701:001:0179
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027 
 31. Võru maakond, Setomaa vald, Saabolda küla, Mulla, 93401:001:0694
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.10.2017, käskkiri 1-2/17/1027