vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 03.05.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917072000001;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 03.05.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 03.05.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

03.05.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Taganurga, 72701:001:2104
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 2. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Kärbupõllu, 72701:001:2101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 3. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Allikanurga, 72701:001:2102
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 4. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Ussinurga, 72701:001:2100
 5. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Laartsa küla, Üllatuse, 20501:001:0020
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 6. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Apandiku küla, Vaasi, 13001:001:0052
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 7. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Paplipõllu, 13001:001:0018
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 8. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Illuka küla, Kraavi, 13001:001:0016
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 9. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kaatermu küla, Mütsi, 13001:001:0041
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 10. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kaatermu küla, Hanno, 13001:001:0037
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 11. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Kraavialuse, 13001:001:0051
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 12. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Pargitaguse, 13001:001:0053
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 13. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Võseriku, 13001:001:0055
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 14. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Möldri, 13001:001:0036
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 15. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Põllu, 13001:001:0033
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 16. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ongassaare küla, Knuti, 13001:001:0034
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasavere küla, Tuule, 22901:001:0621
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Kaevuri, 43801:001:0389
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Kopa, 43801:001:0390
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Viksi, 43801:001:0400
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 21. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Härjanurme küla, Ilvese, 61101:001:0312
 22. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Härjanurme küla, Juku, 61101:001:0313
 23. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõune küla, Kooli, 24701:001:0005
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 24. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Nigulapõllu, 25501:001:0010
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Aometsa, 25501:001:0011
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala-Eesküla, Hundipõllu, 77001:001:0818
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Kiisumäe, 70201:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Vanapõllu, 70201:001:0573
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 29. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Kuivaoja, 70201:001:0576
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 30. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Põlula küla, Kiire, 70201:001:0564
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 31. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Tammiku küla, Jõekraavi, 90101:001:0018
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Põlva maakond, Põlva vald, Ahja alevik, Õunapuu, 62201:001:0017
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 33. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Veltsa küla, Nupupõllu, 33401:001:0498
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 34. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Teeääre, 18801:001:0580
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Annikandi, 18803:002:0166
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 36. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Pähklipõllu, 62401:001:0096
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Pärnu maakond, Pärnu linn, Saulepa küla, Otsapõllu, 62401:001:0027
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Pärnu maakond, Pärnu linn, Soeva küla, Mäepõllu, 62401:001:0071
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 39. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Heinamaa, 82601:001:0424
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 40. Pärnu maakond, Tori vald, Eavere küla, Nurmika, 14901:002:0424
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Kesapõllu, 73001:002:0332
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 42. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Lodja, 14901:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Järise küla, Kraavisoo, 71401:001:0021
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 44. Tartu maakond, Kastre vald, Poka küla, Tagametsa, 50101:004:0328
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 45. Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla, Kraavivahe, 79401:001:0744
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 46. Tartu maakond, Tartu vald, Sootaga küla, Tagamõisa, 79401:001:0742
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 47. Tartu maakond, Tartu vald, Toolamaa küla, Ennupõllu, 79401:001:0739
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 48. Viljandi maakond, Mulgi vald, Niguli küla, Nõmmiku, 19201:001:0355
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 49. Viljandi maakond, Mulgi vald, Põlde küla, Heinamaa, 48001:001:0006
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 50. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kannuküla, Jõksiluha, 89901:001:0073
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Viljandi maakond, Viljandi vald, Odiste küla, Suuremärdi, 32801:004:0012
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 52. Võru maakond, Antsla vald, Kaika küla, Linnukmäe-Tiksi, 14201:001:0002
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 53. Võru maakond, Antsla vald, Visela küla, Sookääru, 14201:001:0014
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Võru maakond, Rõuge vald, Laurimäe küla, Lauripõllu, 69801:001:0055
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 55. Võru maakond, Rõuge vald, Söödi küla, Lepporu, 18101:001:0449
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 56. Võru maakond, Võru vald, Kose alevik, Kalde, 91801:001:0336
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 57. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Ede-Rinne, 91701:001:0025
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 58. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Üla-Rinne, 91701:001:0026
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 59. Võru maakond, Võru vald, Mõisamäe küla, Liini, 91801:001:0557
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 60. Võru maakond, Võru vald, Noodasküla, Nuudase, 91701:001:0095
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Võru maakond, Võru vald, Sooküla, Niidu, 91701:001:0021
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.05.2018, käskkiri 1-2/18/387
 62. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Viisu, 91701:001:0145
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.05.2018, käskkiri 1-2/18/382 
 63. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Sooniidu, 91801:001:0559
  Enampakkumise tulemus: nurjunud