vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 22.01.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917090000009;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 22.01.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 22.01.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

22.01.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõetaguse küla, Luha, 49801:001:0756
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Kangrupõllu, 22901:001:0587
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.04.2019, käskkiri 1-2/19/303
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Nurme, 49801:001:0755
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Suurevälja, 49801:001:0757
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Selli küla, Uus-Tillika, 24701:001:0100
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 6. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Liuravälja, 16402:003:0371
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Lille, 61601:002:2420
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kuningamäe, 61801:001:0080
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 9. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kinguääre, 61801:001:0083
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 10. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Põlluääre, 61801:001:0084
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 11. Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, Piiripõllu, 28401:001:0031
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 12. Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Suurepõllu, 28401:001:0032
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 13. Põlva maakond, Räpina vald, Linte küla, Kesli, 70701:002:0872
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 14. Põlva maakond, Räpina vald, Tooste küla, Nõmme, 70701:002:0076
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 15. Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla, Vainopõllu, 17101:001:0056
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 16. Tartu maakond, Elva vald, Järveküla, Poldri, 66601:003:0236
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 17. Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Tehnopargi, 17101:001:0130
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 18. Tartu maakond, Elva vald, Nasja küla, Kiisholtsi, 17101:001:0151
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 19. Tartu maakond, Elva vald, Piigandi küla, Taga-Saaremäe, 17101:001:0078
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 20. Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla, Hundipesa, 69401:001:0152
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 21. Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla, Kanali, 69401:004:0013
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 22. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Kajaka, 28301:001:0074
 23. Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Jõeveere, 28301:001:0067
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Tartu maakond, Kambja vald, Vana-Kuuste küla, Soopõllu, 28301:001:0087
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 25. Tartu maakond, Kastre vald, Kõivuküla, Platsi, 18501:001:1318
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 26. Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla, Suitsupõllu, 29101:001:0041
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Tartu maakond, Kastre vald, Võnnu alevik, Tiiriku, 29101:001:0043
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 28. Tartu maakond, Luunja vald, Kakumetsa küla, Rohtla, 43201:001:1795
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 29. Tartu maakond, Luunja vald, Kõivu küla, Väike-Päeva, 43201:001:1799
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 30. Tartu maakond, Luunja vald, Rõõmu küla, Lombi, 43201:001:1472
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 31. Tartu maakond, Luunja vald, Savikoja küla, Päevapõllu, 43201:001:1798
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 32. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsekõrva küla, Varsa, 43201:001:1797
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 33. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsküla, Taabri, 43201:001:1791
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 34. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsküla, Vungi, 43201:001:1796
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 35. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 24, 52801:001:0629
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 36. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haapsipea küla, Kulli, 58601:001:0075
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 37. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Päiksi küla, Lohu, 58601:001:0044
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 38. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Savka küla, Siisikese, 58601:001:0079
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 39. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Karli, 72402:003:0071
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 40. Valga maakond, Otepää vald, Mägestiku küla, Pätsiku soo, 63601:001:1881
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 41. Valga maakond, Valga vald, Karula küla, Karula, 85501:001:0042
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 42. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõõnaste küla, Teeveere, 48001:001:0075
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 22.03.2019, käskkiri 1-2/19/248 
 43. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Rätsepapõllu, 48001:001:0091
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 44. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Laari, 48001:001:0080
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 45. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla, Saareoru, 61501:001:0066
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 46. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kärstna küla, Keskuse, 79701:001:0233
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 47. Viljandi maakond, Viljandi vald, Tömbi küla, Allastepõllu, 89901:001:0022
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 48. Viljandi maakond, Viljandi vald, Tömbi küla, Söödapõllu, 89901:001:0021
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 49. Võru maakond, Rõuge vald, Kuutsi küla, Kaluri, 69801:001:0121
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 50. Võru maakond, Rõuge vald, Paganamaa küla, Mäe-Ivani, 86501:001:0268
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 51. Võru maakond, Setomaa vald, Vasla küla, Viigi, 73201:001:0106
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136 
 52. Võru maakond, Võru vald, Suuremetsa küla, Peräniidu, 91701:001:0213
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/110 
 53. Võru maakond, Võru vald, Voki-Tamme küla, Põderhaua, 91701:001:0230
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.02.2019, käskkiri 1-2/19/136