vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 19.02.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917094000005;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 19.02.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 19.02.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

19.02.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Aavere küla, Kopli, 14101:001:0093
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 2. Harju maakond, Anija vald, Härmakosu küla, Arupõllu, 14101:001:0078
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 3. Harju maakond, Anija vald, Parila küla, Piiripõllu, 14101:001:0083
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 4. Harju maakond, Anija vald, Rasivere küla, Mardimäe, 14101:001:0100
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 5. Harju maakond, Harku vald, Humala küla, Keskpõllu, 19801:001:3326
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 6. Harju maakond, Harku vald, Humala küla, Suurpõllu, 19801:001:3327
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 7. Harju maakond, Kose vald, Kirivalla küla, Levametsa, 33801:001:1051
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 8. Harju maakond, Kose vald, Kukepala küla, Metsise, 33801:001:1033
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 9. Harju maakond, Kose vald, Rava küla, Paju, 33801:001:1037
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 10. Harju maakond, Kose vald, Rava küla, Sillamäe, 33801:001:1038
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 11. Harju maakond, Kose vald, Sääsküla, Ööbikupõllu, 33801:001:1031
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 12. Harju maakond, Kuusalu vald, Hara küla, Angervaksa, 35301:001:0858
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 13. Harju maakond, Kuusalu vald, Kahala küla, Lennuvälja, 35301:001:0871
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 14. Harju maakond, Kuusalu vald, Kahala küla, Kaarnanoka, 35301:001:0872
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 15. Harju maakond, Kuusalu vald, Kolgaküla, Lohjapõllu, 35301:001:0860
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 16. Harju maakond, Kuusalu vald, Kolgaküla, Kivipõllu, 35301:001:0862
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 17. Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla, Hundihamba, 35301:001:0856
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 18. Harju maakond, Kuusalu vald, Rummu küla, Uuevälja, 35301:001:0828
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 19. Harju maakond, Kuusalu vald, Sigula küla, Ojapõllu, 35301:001:0835
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 20. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Lipsupõllu, 35301:001:0818
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 21. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Kõrtsupõllu, 35301:001:0820
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Rabapõllu, 35301:001:0821
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tuulenurga, 35301:001:0822
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Lipsunuka, 35301:001:0823
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Salmepõllu, 35301:001:0824
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Kraavihaldja, 35301:001:0825
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Niiduvälja, 43101:001:0172
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 28. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Luhatirtsu, 43101:001:0174
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 29. Harju maakond, Saku vald, Kajamaa küla, Leenu, 71801:006:0111
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Harju maakond, Saku vald, Lokuti küla, Ritsika, 71801:006:1169
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 31. Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Kristali, 71801:001:0201
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 32. Harju maakond, Saue vald, Siimika küla, Põllu, 72601:001:0349
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Pirni, 44201:001:0200
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 34. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Vanakivi, 51401:001:0114
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 35. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Uuspõllu, 51401:001:0116
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 36. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Perjatsi küla, Memmasoo, 51401:001:0118
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 37. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Leekova, 51401:001:0117
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 38. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Kuldnoka, 51401:001:0115
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 39. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Ojasepõllu, 51401:001:0119
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 40. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Paljasmaa, 51401:001:0120
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 41. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Uuetoa-Lombi, 25501:001:0244
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.04.2019, käskkiri 1-2/19/353
 42. Järva maakond, Järva vald, Köisi küla, Viljapuuaia, 25501:001:0243
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Päri küla, Toomenurga, 44101:001:0238
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 44. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Päri küla, Toomepõllu, 44101:001:0239
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 45. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rehemäe küla, Raba, 44101:001:0307
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 46. Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla, Joonaspõllu, 90701:001:0785
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 47. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Võhma küla, Lodupõllu, 77002:003:0042
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 48. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõedaka küla, Kurvi, 90101:001:0191
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 49. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Oru küla, Lille, 15401:001:0028
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 50. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Alaküla, Kaerahansu, 43001:001:0139
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Rindali, 15901:001:0361
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 52. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Hellamaasoo, 15901:001:0360
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.03.2019, käskkiri 1-2/19/192
 53. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Põharapõllu, 15901:001:0365
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2019, käskkiri 1-2/19/361
 54. Pärnu maakond, Pärnu linn, Soeva küla, Soevasoo, 15901:001:0359
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2019, käskkiri 1-2/19/361
 55. Rapla maakond, Kehtna vald, Kalbu küla, Koolipõllu, 29301:001:0066
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 56. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiiepõllu, 50301:001:0125
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/348
 57. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Hiieaasa, 50301:001:0126
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/348
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Ariste küla, Rehepõllu, 71401:001:0464
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.03.2019, käskkiri 1-2/19/207
 59. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Ländipoldri, 60501:001:0420
  Enampakkumise tulemus: nurjunud