vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 11.02.2020 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917121000004;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 11.02.2020 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 11.02.2020 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2025.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

11.02.2020 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Rääbise küla, Praali, 81002:002:1080
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 2. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kärasi küla, Risti, 42002:001:0505
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 3. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kirikuvalla küla, Piroja, 61801:001:0134
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 4. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Võhma küla, Marditoa, 66101:001:0117
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Võrutee, 70801:001:0064
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 6. Tartu maakond, Elva vald, Poriküla, Vahetee, 17101:001:0389
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Aasa-Haldi, 60501:001:0423
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Tartu maakond, Elva vald, Vihavu küla, Rabatee, 17101:001:0390
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 9. Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Lõunatipu, 29101:001:0273
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 10. Tartu maakond, Kastre vald, Aruaia küla, Saarevälja, 29101:001:0265
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Tartu maakond, Kastre vald, Igevere küla, Kaldapõllu, 29101:001:0272
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 12. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Vainopõllu, 29101:001:0285
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 13. Tartu maakond, Kastre vald, Kastre küla, Meossevälja, 29101:001:0286
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 14. Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla, Lustivälja, 29101:001:0266
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 15. Tartu maakond, Kastre vald, Melliste küla, Koplivälja, 29101:001:0284
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 16. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Mustapõllu, 29101:001:0264
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 17. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Mustavälja, 29101:001:0263
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 18. Tartu maakond, Kastre vald, Sudaste küla, Lingutusvälja, 29101:001:0256
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 19. Tartu maakond, Luunja vald, Kikaste küla, Ute, 43201:001:1444
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 20. Tartu maakond, Luunja vald, Poksi küla, Lillemäe, 43201:001:2019
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 21. Tartu maakond, Luunja vald, Rõõmu küla, Sihi, 43201:001:1651
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 22. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsekõrva küla, Mõisapõllu, 43201:001:1846
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 23. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsküla, Vetiku, 43201:001:1985
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 24. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kasepää alevik, Puiandinurme, 58601:001:0414
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Vahtraniidu, 58601:001:0506
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 26. Tartu maakond, Tartu vald, Siniküla, Matovälja, 79601:001:0516
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 27. Tartu maakond, Tartu vald, Õvanurme küla, Ulpesoo, 77301:003:0062
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Võru maakond, Antsla vald, Urvaste küla, Kõlliniidu, 14201:001:0191
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 29. Võru maakond, Rõuge vald, Tiitsa küla, Paasi, 49301:003:0229
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 30. Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Nurmealuse, 46503:004:0183
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 31. Võru maakond, Setomaa vald, Mikitamäe küla, Kraavivahe, 46503:004:0184
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 32. Võru maakond, Setomaa vald, Triginä küla, Liivamäe, 73201:001:0330
 33. Võru maakond, Setomaa vald, Usinitsa küla, Liivapõllu, 46501:001:0283
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 34. Võru maakond, Setomaa vald, Uusvada küla, Uuepõllu, 73201:001:0348
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 35. Võru maakond, Võru vald, Kaagu küla, Pedäjämäe, 91701:001:0334
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 36. Võru maakond, Võru vald, Madala küla, Medepõllu, 38902:001:0078
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473
 37. Võru maakond, Võru vald, Saarde küla, Kasvandu, 91701:001:0658
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 38. Võru maakond, Võru vald, Saarde küla, Jooramäe, 91701:001:0657
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 39. Võru maakond, Võru vald, Sooküla, Järveveere, 91701:001:0500
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/474
 40. Võru maakond, Võru vald, Sooküla, Kraavidevahe, 91701:001:0501
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.02.2020, käskkiri 1-17/20/473