vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 14.10.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 14.10.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 14.10.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

14.10.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Rohumaa, 71814:001:0156
 2. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Jõeveski, 72704:003:0325
 3. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ehmja küla, Põllu, 45202:001:0251
 4. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Söödapõllu, 68001:004:0184
 5. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Luhapõllu, 68001:004:0179
 6. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Viljapea, 52001:002:0194
 7. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla, Rähni, 34201:001:0315
 8. Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Mätaste, 61902:002:0068
 9. Põlva maakond, Räpina vald, Kunksilla küla, Nõiasaare, 87901:004:0170
 10. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirikuküla, Teedevõhma, 41101:002:0077
 11. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõo küla, Soonevälja, 19502:002:0320
 12. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nehatu küla, Keeru, 19502:001:0269
 13. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peanse küla, Prometi, 41101:002:0259
 14. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Enge küla, Tarsipõllu, 18802:002:0196
 15. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, Ojaääre, 18803:001:0221
 16. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Kivipõllu, 18802:001:0300
 17. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Kustsepõllu, 18802:001:0303
 18. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Annikandi, 18803:002:0166
 19. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tagassaare küla, Mesika, 93004:003:0210
 20. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vakalepa küla, Kolmnurga, 18801:001:0228
 21. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Niidlapõllu, 15901:001:0423
 22. Saare maakond, Saaremaa vald, Ansi küla, Murru, 34801:006:0144
 23. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Kesksoo, 44001:004:0798
 24. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Tagasoo, 44001:004:0800
 25. Saare maakond, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Sendi, 30101:003:0520
 26. Saare maakond, Saaremaa vald, Viira küla, Kulu, 40302:002:0119
 27. Tartu maakond, Elva vald, Kirepi küla, Malenka, 69403:002:0127
 28. Tartu maakond, Elva vald, Nasja küla, Trapetsi, 60501:001:0145
 29. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Prügiraba, 60801:002:0067
 30. Tartu maakond, Elva vald, Raigaste küla, Lauri-Jaani, 69402:004:0104
 31. Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla, Rabapõllu, 60801:002:0066
 32. Tartu maakond, Elva vald, Teedla küla, Vaevajõe, 69403:001:0100
 33. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Alavälja, 50101:006:0223
 34. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Põkavälja, 50101:006:0222
 35. Tartu maakond, Kastre vald, Veskimäe küla, Hoorepivälja, 50101:006:0224
 36. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Lillaste, 52801:001:0175
 37. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haapsipea küla, Pihlakapõllu, 12601:002:0170
 38. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Odra, 58701:001:0122
 39. Tartu maakond, Tartu vald, Kastli küla, Priimula, 79401:002:0305
 40. Tartu maakond, Tartu vald, Soeküla, Heinavälja, 79402:002:0268
 41. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Kraavikopli, 79401:006:1517
 42. Valga maakond, Tõrva vald, Patküla, Savipõllu, 20302:002:0029
 43. Valga maakond, Tõrva vald, Roobe küla, Lepikupõllu, 20302:002:0046
 44. Valga maakond, Valga vald, Rampe küla, Niidu, 82002:001:0105
 45. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla, Niiduraba, 75901:005:0076
 46. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Päraküla, Jaanuse põld, 75901:003:0136
 47. Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Visulapõllu, 84301:001:0126
 48. Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Vaablase, 84301:001:0130
 49. Võru maakond, Antsla vald, Kollino küla, Mustipõllu, 14302:003:0107
 50. Võru maakond, Antsla vald, Pihleni küla, Keskvälja, 84301:003:0212
 51. Võru maakond, Rõuge vald, Raudsepa küla, Taga-Püsni, 86501:002:0240
 52. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Heinamaa, 86501:002:0245
 53. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Põllu, 86501:002:0251
 54. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Järsumäe, 46002:002:0329
 55. Võru maakond, Setomaa vald, Ulaskova küla, Lakeniidu, 46002:002:0327
 56. Võru maakond, Võru vald, Juraski küla, Piusaääre, 87401:004:0156
 57. Võru maakond, Võru vald, Lompka küla, Kopli, 91804:002:0274