vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 04.11.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 04.11.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 04.11.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

04.11.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Linakäänu, 49802:003:0133
 2. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Nüri küla, Teelahkme, 75101:007:0105
 3. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla, Koolipõllu, 44901:003:0530
 4. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla, Leeni, 44901:007:0028
 5. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Lipsu, 85101:002:0412
 6. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kännu, 85101:003:0203
 7. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Kivisaare, 85101:003:1259
 8. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Männipõllu, 32001:001:0173
 9. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pikkjärve küla, Savipõllu, 57801:001:0322
 10. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kirikuvalla küla, Poliisi, 61102:002:0346
 11. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla, Kangro, 61102:003:0018
 12. Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Pihlaka, 32502:002:0195
 13. Järva maakond, Järva vald, Raka küla, Pajupõllu, 13402:002:0297
 14. Järva maakond, Järva vald, Öötla küla, Niidu, 28801:003:0097
 15. Järva maakond, Järva vald, Öötla küla, Näki, 28801:003:0098
 16. Järva maakond, Türi vald, Põikva küla, Tihase, 83604:002:0072
 17. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Luhapõllu, 68001:004:0179
 18. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Söödapõllu, 68001:004:0184
 19. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Viljapea, 52001:002:0194
 20. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla, Rähni, 34201:001:0315
 21. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Piilu küla, Künka, 71601:004:0170
 22. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, Söödi, 40002:001:0245
 23. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koila küla, Kitseherne, 90202:005:0346
 24. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koila küla, Trapetsi, 90202:005:0347
 25. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kurna küla, Ristküliku, 90202:005:0345
 26. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kamariku küla, Välja, 66001:003:0183
 27. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Timuti, 66001:005:0435
 28. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kilgi küla, Taga-Kilgi, 86301:007:0309
 29. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirikuküla, Teedevõhma, 41101:002:0077
 30. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõo küla, Soonevälja, 19502:002:0320
 31. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nehatu küla, Keeru, 19502:001:0269
 32. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Niidlapõllu, 15901:001:0423
 33. Rapla maakond, Kehtna vald, Ohekatku küla, Mudaaugu, 29202:004:0151
 34. Rapla maakond, Rapla vald, Iira küla, Suurematsi, 66902:001:0084
 35. Rapla maakond, Rapla vald, Kõrgu küla, Kärneri, 66902:001:0086
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõõru küla, Liiviku, 30101:004:0684
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Põripõllu küla, Kolmnurga, 55001:006:0584
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Põripõllu küla, Savitüki, 55001:006:0583
 39. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haapsipea küla, Pihlakapõllu, 12601:002:0170
 40. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Odra, 58701:001:0122
 41. Tartu maakond, Tartu vald, Kastli küla, Priimula, 79401:002:0305
 42. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Kraavikopli, 79401:006:1517
 43. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla, Niiduraba, 75901:005:0076
 44. Võru maakond, Setomaa vald, Matsuri küla, Kloostriniidu, 93401:007:0555