vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 22.09.2015 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118.5 KB, 24.08.2015 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2020.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 22.09.2015 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 22.09.2015 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2020.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

22.09.2015 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Keraheina, 30401:001:2388
 2. Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Esko, 65301:001:3570
 3. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Käo, 65301:001:3567
 4. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Loigu, 65301:001:3572
 5. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Metsoja, 65301:001:3575
 6. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Vardi, 65301:001:3569
 7. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Hansu, 65301:001:3568
 8. Harju maakond, Saue vald, Hingu küla, Lepiku, 29701:001:0464
 9. Harju maakond, Saue vald, Hingu küla, Loksu-Hansu, 29701:001:0465
 10. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Hansupõllu, 29701:001:0467
 11. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 12. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kuusiku küla, Leie, 17501:002:0178
 13. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärna küla, Maande, 17501:003:0395
 14. Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Nurme, 32502:002:0197
 15. Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Käbliku, 27101:004:0286
 16. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Mõisapõllu, 83604:001:0116
 17. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Kõltsipõllu, 83601:002:0272
 18. Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Suurpõllu, 37501:001:0081
 19. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Jõekalda, 37501:001:0084
 20. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Suurepõllu, 37501:001:0085
 21. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Jõeäärse, 37501:001:0087
 22. Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiltsi küla, Ristivälja, 67401:001:0642
 23. Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiltsi küla, Valgevälja, 67401:001:0646
 24. Lääne maakond, Haapsalu linn, Koheri küla, Kukru, 67401:002:0640
 25. Lääne maakond, Haapsalu linn, Valgevälja küla, Öörde, 67401:007:0171
 26. Lääne maakond, Haapsalu linn, Väike-Ahli küla, Kuiste, 67401:001:0644
 27. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Kaldapõllu, 68001:004:0173
 28. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ubasalu küla, Põlluma, 34201:001:0311
 29. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Kolmnurga, 21301:001:0169
 30. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla, Tendi-Põllu, 86301:004:0479
 31. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peanse küla, Tinamäe, 41101:002:0130
 32. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Koorejaamataguse, 19502:002:0314
 33. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Ertsma küla, Madisepõllu, 18801:001:0328
 34. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Roodi küla, Kadaka, 18801:002:0127
 35. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Rebasepõllu, 16001:001:0031
 36. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Kuljusepõllu, 16001:001:0036
 37. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Karjamaa, 16001:001:0033
 38. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaopipõllu, 16001:001:0032
 39. Rapla maakond, Kehtna vald, Kastna küla, Maasikvälja, 29202:006:1733
 40. Rapla maakond, Kehtna vald, Kastna küla, Hiievälja, 29202:007:0654
 41. Rapla maakond, Kehtna vald, Koogimäe küla, Patarei, 29202:002:0067
 42. Rapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla, Heina, 31701:006:0139
 43. Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Teeristi, 31701:001:0391
 44. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tooma, 88402:001:0504
 45. Rapla maakond, Rapla vald, Kelba küla, Lepiku, 66901:001:0109
 46. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Silla, 65401:002:0027
 47. Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla, Niidu, 27701:005:0079
 48. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Postijaama, 47801:008:0023
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Angla küla, Kruubi, 40301:001:0443
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Arju küla, Kitse, 55001:001:0630
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Põllumäe, 59201:001:0656
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Iilaste küla, Aasa, 59201:001:0659
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Ilpla küla, Maasika, 59201:001:0660
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Kailuka küla, Alliku, 59201:001:0661
 55. Saare maakond, Saaremaa vald, Kargi küla, Rehemetsa, 80701:001:0125
 56. Saare maakond, Saaremaa vald, Kehila küla, Kõrre, 30101:001:0662
 57. Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Palu, 30101:003:0519
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna-Liiva küla, Ute, 30101:005:0420
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Koikla küla, Sopi, 40301:001:0342
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Kotsma küla, Ahvena, 30101:005:0424
 61. Saare maakond, Saaremaa vald, Liiva küla, Vanasilla, 55001:001:0690
 62. Saare maakond, Saaremaa vald, Liiva-Putla küla, Kuusepõllu, 59201:001:0665
 63. Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Viisu, 30101:001:0656
 64. Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Rahnu, 30101:001:0702
 65. Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Sassa, 30101:001:0701
 66. Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Mõisa, 30101:001:0700
 67. Saare maakond, Saaremaa vald, Nihatu küla, Kobru, 40301:001:0446
 68. Saare maakond, Saaremaa vald, Ratla küla, Lalle, 40301:001:0448
 69. Saare maakond, Saaremaa vald, Ratla küla, Vaablase, 40301:001:0461
 70. Saare maakond, Saaremaa vald, Ratla küla, Raunasoo, 40302:004:0357
 71. Saare maakond, Saaremaa vald, Ratla küla, Kolu, 40301:001:0460
 72. Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla, Torni, 38601:002:0048
 73. Saare maakond, Saaremaa vald, Sundimetsa küla, Põlluääre, 63401:001:0537
 74. Saare maakond, Saaremaa vald, Tagamõisa küla, Atruse, 30101:001:0586
 75. Saare maakond, Saaremaa vald, Unimäe küla, Haavu, 34801:004:0243
 76. Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Pahila küla, Käpiku, 55001:001:0692
 77. Saare maakond, Saaremaa vald, Välta küla, Põlluääre, 63401:001:0541
 78. Saare maakond, Saaremaa vald, Välta küla, Mäepealse, 63401:001:0549