vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 05.04.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118 KB, 9.03.2016 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 05.04.2016 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 05.04.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2021.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

05.04.2016 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Väljapealse, 24504:008:1035
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Lõuna, 24504:008:1063
 3. Harju maakond, Kiili vald, Kurevere küla, Põllu, 30401:001:2276
 4. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Meeli, 30401:003:0505
 5. Harju maakond, Kose vald, Saarnakõrve küla, Oruvälja, 36302:003:0267
 6. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla, Mõdraste, 56201:003:0137
 7. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Karro, 65301:001:0219
 8. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Suitsupõllu, 65301:001:1643
 9. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Kuuse, 65301:001:3356
 10. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Vainu, 65301:001:3357
 11. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Posti, 65301:007:0069
 12. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tangu, 65303:004:0261
 13. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Luite, 65301:001:3325
 14. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Kivikopli, 65303:004:0295
 15. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Urbala, 65301:011:0098
 16. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaigutsi küla, Polli, 36801:001:0662
 17. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaigutsi küla, Rajala, 36801:001:0666
 18. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärnselja küla, Salutähe, 36801:001:0657
 19. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärnselja küla, Simmuste, 36801:001:0664
 20. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla, Lepistukopli, 63901:001:1158
 21. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Niidu, 49802:002:0644
 22. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla, Liinipõllu, 22901:001:0317
 23. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tammetaguse küla, Jõepõllu, 22401:001:0385
 24. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Karikakra, 22401:001:0374
 25. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Mäevere, 22401:001:0326
 26. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Ordu, 85101:001:0606
 27. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Kaeravälja, 85101:001:0598
 28. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Vahekonna, 85101:001:0647
 29. Ida-Viru maakond, Toila vald, Päite küla, Vinkli, 80201:002:0464
 30. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villu, 24802:006:0178
 31. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villemi, 24802:006:0555
 32. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Helmi, 24802:006:0553
 33. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Metsa, 57801:002:0132
 34. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Vastla, 24802:006:0749
 35. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Peakraavi, 71301:003:0147
 36. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Ääre, 71301:001:0343
 37. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Soku, 61601:001:0226
 38. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla, Kelluka, 45203:003:0153
 39. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Söödapõllu, 68001:004:0184
 40. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
 41. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Kasteheina, 52001:001:1146
 42. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Killu, 15401:002:0294
 43. Põlva maakond, Kanepi vald, Jõksi küla, Põllunurga, 28501:002:0049
 44. Põlva maakond, Kanepi vald, Karilatsi küla, Sookai, 35401:001:0153
 45. Põlva maakond, Kanepi vald, Kooli küla, Nurga, 85601:002:0226
 46. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Uue-Kääru, 35401:001:0086
 47. Põlva maakond, Kanepi vald, Voorepalu küla, Kihupõllu, 35402:001:0073
 48. Põlva maakond, Kanepi vald, Voorepalu küla, Kihumetsa, 35402:001:0074
 49. Põlva maakond, Põlva vald, Ibaste küla, Kääpa, 11701:002:0004
 50. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojakalda, 38501:001:0025
 51. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojaääre, 38501:001:0024
 52. Põlva maakond, Põlva vald, Logina küla, Mõraluha, 87201:001:0101
 53. Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Metsaotsa, 47302:001:0187
 54. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
 55. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Meelva küla, Viigi, 41101:001:0326
 56. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Kõrtsipõllu, 19501:001:0403
 57. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Ertsma küla, Kaarlisoo, 18801:001:0356
 58. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, Künni, 18801:001:0361
 59. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Niidusaare, 92901:001:0071
 60. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kodesmaa küla, Annisoo, 18801:001:0357
 61. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Loomse küla, Alajaama, 18801:001:0350
 62. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uduverepõllu, 18801:001:0354
 63. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Keskpõllu, 82601:001:0163
 64. Pärnu maakond, Tori vald, Pulli küla, Pasuna, 73001:001:1366
 65. Rapla maakond, Rapla vald, Iira küla, Suurematsi, 66902:001:0084
 66. Saare maakond, Saaremaa vald, Selgase küla, Seljamaa, 48301:001:0550
 67. Saare maakond, Saaremaa vald, Üru küla, Arula, 30101:004:0634
 68. Tartu maakond, Kambja vald, Laane küla, Kivimäe, 94901:007:0175
 69. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Jaanivälja, 50101:001:0247
 70. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Kabe, 12601:005:0108
 71. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Laksivälja, 86101:001:0084
 72. Tartu maakond, Tartu vald, Pupastvere küla, Tuisuniidu, 79401:002:0335
 73. Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Vihuripõllu, 79403:006:0586
 74. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Tõllasepa, 79401:006:0961
 75. Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla, Üla-Tülsu, 63602:003:1080
 76. Valga maakond, Otepää vald, Restu küla, Aruheina, 72401:001:0077
 77. Valga maakond, Otepää vald, Restu küla, Väriheina, 72401:001:0074
 78. Valga maakond, Tõrva vald, Karjatnurme küla, Jaagu, 20301:001:0163
 79. Valga maakond, Tõrva vald, Riidaja küla, Raudsepa, 61301:001:0093
 80. Valga maakond, Valga vald, Kaagjärve küla, Pargipõllu, 28901:003:0035
 81. Valga maakond, Valga vald, Korijärve küla, Oja, 82001:001:0178
 82. Valga maakond, Valga vald, Lota küla, Pullisoo, 94301:001:0035
 83. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Osja, 82001:001:0116
 84. Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla, Kolga, 82001:001:0182
 85. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Kraavivahe, 19201:001:0153
 86. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Vana-Toosi, 60002:004:0004
 87. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kookla küla, , 89801:001:0267
 88. Viljandi maakond, Viljandi vald, Vanamõisa küla, , 89801:001:0260
 89. Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Traaglinurme, 84301:001:0199
 90. Võru maakond, Setomaa vald, Litvina küla, Oti, 93401:008:0906
 91. Võru maakond, Setomaa vald, Matsuri küla, Kloostriniidu, 93401:007:0555
 92. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Mainiidu, 46001:001:0420
 93. Võru maakond, Setomaa vald, Perdaku küla, Kuusiku, 93401:001:0156
 94. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Piusa, 93401:001:0160
 95. Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Heinasoo, 46501:001:0209
 96. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Soeniidu, 38901:001:0395
 97. Võru maakond, Võru vald, Nõnova küla, Põllu, 38901:001:0404
 98. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Soomaa, 91804:001:0343
 99. Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Hedoniidu, 91801:001:0100