vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 01.04.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118 KB, 9.03.2016 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 01.04.2016 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 01.04.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2021.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

01.04.2016 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Käo, 65301:001:3567
 2. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 3. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Kaldapõllu, 68001:004:0173
 4. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Kolmnurga, 21301:001:0169
 5. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kaseküla, Toomapõllu, 19501:001:0437
 6. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Laulepa küla, Pihapõllu, 41101:001:0476
 7. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla, Sepapõllu, 19501:001:0444
 8. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Veesalu, 27601:003:0245
 9. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
 10. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Sinikaserva, 15904:001:0358
 11. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaopipõllu, 16001:001:0032
 12. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0128
 13. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0175
 14. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
 15. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Linavästriku, 14901:003:0154
 16. Rapla maakond, Kehtna vald, Koogimäe küla, Patarei, 29202:002:0067
 17. Rapla maakond, Kohila vald, Rabivere küla, Heina, 31701:006:0139
 18. Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Teeristi, 31701:001:0391
 19. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tooma, 88402:001:0504
 20. Rapla maakond, Rapla vald, Härgla küla, Kolmeküüni, 24001:002:0106
 21. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Silla, 65401:002:0027
 22. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Sireli, 47801:001:0472
 23. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Postijaama, 47801:008:0023
 24. Saare maakond, Saaremaa vald, Audla küla, Muuluka, 38601:001:0567
 25. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõe küla, Karjakopli, 38601:001:0574
 26. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõe küla, Poriaugu, 38601:003:0074
 27. Saare maakond, Saaremaa vald, Järise küla, Tildri, 48301:001:0623
 28. Saare maakond, Saaremaa vald, Kahtla küla, Herjava, 38601:001:0569
 29. Saare maakond, Saaremaa vald, Kahtla küla, Lõokese, 38601:004:0242
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Kapra küla, Lesmenti, 38601:001:0641
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Kapra küla, Loo, 38601:001:0637
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Kargi küla, Rehemetsa, 80701:001:0125
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Liblika, 40301:001:0591
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna-Liiva küla, Ree, 30101:005:0426
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Metsapõllu, 44001:004:0766
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Käesla küla, Köstripõllu, 37301:004:0059
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Käesla küla, Lõuka-Kaarli, 37301:004:0149
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Käesla küla, Mihkli, 37301:004:0058
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Käo küla, Aasapõllu, 38601:001:0573
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Käo küla, Reesiku, 38601:001:0638
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Käo küla, Utepõllu, 38601:001:0640
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Laugu küla, Kaarna, 40301:001:0647
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kõrre, 40301:001:0579
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Levala küla, Oina, 63401:001:0601
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Metsara küla, Nuki, 63401:001:0602
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustla küla, Rukki, 38601:001:0603
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Neemi küla, Jänese, 63401:001:0578
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Nõmjala küla, Timuti, 38601:003:0064
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Aruheina, 30101:003:0523
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Silma, 34801:004:0009
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Uue-Talli, 34801:004:0012
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Ratla küla, Kraaviste, 40302:004:0077
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Reina küla, Kalli, 63401:001:0582
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Reina küla, Männipõllu, 63401:001:0583
 55. Saare maakond, Saaremaa vald, Saareküla, Vihumardi, 38601:001:0576
 56. Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla, Torni, 38601:002:0048
 57. Saare maakond, Saaremaa vald, Tagamõisa küla, Atruse, 30101:001:0586
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Uuemõisa küla, Vessu, 63401:002:0060
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Ööriku küla, Nisu, 55001:002:0094