vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 03.05.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118 KB, 9.03.2016 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 03.05.2016 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 03.05.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2021.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

03.05.2016 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. , , Lepiku, 91201:001:0214
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Väljapealse, 24504:008:1035
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Lõuna, 24504:008:1063
 4. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Orutaguse, 33701:004:0787
 5. Harju maakond, Kose vald, Saarnakõrve küla, Oruvälja, 36302:003:0267
 6. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Suurküla, Tõrvalille, 56202:001:0991
 7. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Karro, 65301:001:0219
 8. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Suitsupõllu, 65301:001:1643
 9. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Saluste, 65303:004:0281
 10. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla, Alutaguse, 17501:004:0293
 11. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaigutsi küla, Polli, 36801:001:0662
 12. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaigutsi küla, Rajala, 36801:001:0666
 13. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärnselja küla, Salutähe, 36801:001:0657
 14. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärnselja küla, Simmuste, 36801:001:0664
 15. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla, Lepistukopli, 63901:001:1158
 16. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla, Liinipõllu, 22901:001:0317
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Karikakra, 22401:001:0374
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Mäevere, 22401:001:0326
 19. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, 85101:001:0595
 20. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kivisiilu, 32001:001:0171
 21. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla, Kraavipõllu, 57801:001:0357
 22. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Helmi, 24802:006:0553
 23. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villemi, 24802:006:0555
 24. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villu, 24802:006:0178
 25. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla, Metsa, 57801:002:0132
 26. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Vastla, 24802:006:0749
 27. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Peakraavi, 71301:003:0147
 28. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Ääre, 71301:001:0343
 29. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Kasutu, 25702:003:0220
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla, Kelluka, 45203:003:0153
 31. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Söödapõllu, 68001:004:0184
 32. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
 33. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Kasteheina, 52001:001:1146
 34. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Metsavahe, 19003:002:1330
 35. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Vahipõllu, 27202:001:0130
 36. Põlva maakond, Kanepi vald, Kanepi alevik, Liinipõllu, 28501:001:0480
 37. Põlva maakond, Kanepi vald, Karilatsi küla, Sookai, 35401:001:0153
 38. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Kurvi, 35401:001:0173
 39. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojakalda, 38501:001:0025
 40. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojaääre, 38501:001:0024
 41. Põlva maakond, Põlva vald, Logina küla, Mõraluha, 87201:001:0101
 42. Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Metsaotsa, 47302:001:0187
 43. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
 44. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsapoole küla, Kolmnurga, 21301:001:0169
 45. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Laulepa küla, Pihapõllu, 41101:001:0476
 46. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Meelva küla, Viigi, 41101:001:0326
 47. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla, Sepapõllu, 19501:001:0444
 48. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Kõrtsipõllu, 19501:001:0403
 49. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Veesalu, 27601:003:0245
 50. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
 51. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Sinikaserva, 15904:001:0358
 52. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaopipõllu, 16001:001:0032
 53. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0128
 54. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
 55. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Linavästriku, 14901:003:0154
 56. Rapla maakond, Kehtna vald, Koogimäe küla, Patarei, 29202:002:0067
 57. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tooma, 88402:001:0504
 58. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Silla, 65401:002:0027
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Kargi küla, Rehemetsa, 80701:001:0125
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Metsapõllu, 44001:004:0766
 61. Saare maakond, Saaremaa vald, Laugu küla, Kaarna, 40301:001:0647
 62. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Rabakraavi, 60801:001:0142
 63. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Männikutaguse, 60501:001:0328
 64. Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Põllu, 66601:001:0081
 65. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Laulu, 94901:007:1446
 66. Tartu maakond, Kastre vald, Aruaia küla, Sepavälja, 50101:001:0263
 67. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Nurmevälja, 50101:001:0259
 68. Tartu maakond, Kastre vald, Poka küla, Rehevälja, 50101:001:0260
 69. Tartu maakond, Kastre vald, Sarakuste küla, Tättevälja, 50101:001:0262
 70. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Põldmaa küla, Laksivälja, 86101:001:0084
 71. Tartu maakond, Tartu vald, Lilu küla, Piirsoo, 77301:001:0287
 72. Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Vihuripõllu, 79403:006:0586
 73. Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla, Saariku, 77301:001:0268
 74. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Tõllasepa, 79401:006:0961
 75. Tartu maakond, Tartu vald, Viidike küla, Aruniidu, 79401:001:0431
 76. Tartu maakond, Tartu vald, Vilussaare küla, Nõmme, 79401:001:0430
 77. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Varjulille, 72401:001:0086
 78. Valga maakond, Otepää vald, Meegaste küla, Põlluvaela, 60801:001:0145
 79. Valga maakond, Tõrva vald, Kungi küla, Põllu, 61301:001:0120
 80. Valga maakond, Tõrva vald, Kähu küla, Sooliksetüki, 20301:001:0159
 81. Valga maakond, Tõrva vald, Rulli küla, Luha, 61301:001:0112
 82. Valga maakond, Valga vald, Lota küla, Pullisoo, 94301:001:0035
 83. Valga maakond, Valga vald, Vilaski küla, Püsniku, 82001:001:0176
 84. Viljandi maakond, Mulgi vald, Kulla küla, Luha, 19201:001:0177
 85. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Arjassaare küla, Praksi, 35701:001:0166
 86. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Maalasti küla, Labida põld, 35701:001:0154
 87. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Soomevere küla, Viltri, 35701:001:0164
 88. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Unakvere küla, Tammisaare põld, 35701:001:0158
 89. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Nurme, 91201:001:0204
 90. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Põllu, 91201:001:0212
 91. Viljandi maakond, Viljandi vald, Päri küla, Päri tee 7, 62904:002:0191
 92. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Jõeluha, 14301:001:0208
 93. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Jõeniidu, 14301:001:0209
 94. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Sillanurga, 14301:001:0207
 95. Võru maakond, Rõuge vald, Kimalasõ küla, Korgõvariku, 46801:001:0276
 96. Võru maakond, Rõuge vald, Ritsiko küla, Mäe, 46801:001:0289
 97. Võru maakond, Setomaa vald, Lüübnitsa küla, Adramaa, 46501:001:0256
 98. Võru maakond, Setomaa vald, Matsuri küla, Kloostriniidu, 93401:007:0555
 99. Võru maakond, Setomaa vald, Saabolda küla, Tsõõriksoo, 93401:001:0286
 100. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Piusa, 93401:001:0160
 101. Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Heinasoo, 46501:001:0209
 102. Võru maakond, Võru vald, Illi küla, Mustoja niit, 87401:001:0137
 103. Võru maakond, Võru vald, Illi küla, Remeski, 87401:001:0145
 104. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Soeniidu, 38901:001:0395
 105. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Soomaa, 91804:001:0343
 106. Võru maakond, Võru vald, Saarde küla, Soo, 87401:001:0144
 107. Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Kõrgõsilla, 87401:001:0165
 108. Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Hedoniidu, 91801:001:0100