vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 05.05.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 118 KB, 9.03.2016 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud kasutusala ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 05.05.2016 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 05.05.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2021.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 675 0174, 675 0865, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

05.05.2016 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Lohumäe, 19801:001:2577
 2. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Männiku tee 4, 19801:001:2579
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Pinu, 24501:001:0375
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Ohaka, 24501:001:0376
 5. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Ruti, 30401:001:2580
 6. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Ristiku tn 37, 30401:001:2531
 7. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 21, 30401:001:2530
 8. Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Juhani, 30401:001:2561
 9. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Kraaviääre, 30401:001:2560
 10. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Kitsemuraka, 30401:001:2547
 11. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Marge, 30401:001:2544
 12. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Muraka, 30401:001:2548
 13. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Kitse, 30401:001:2543
 14. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Põdrakanepi, 30401:001:2542
 15. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Aruheina, 30401:001:2545
 16. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Jaagupõllu, 30401:001:2546
 17. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Tedremäe, 30401:001:2526
 18. Harju maakond, Kiili vald, Sõgula küla, Vainupõllu, 30401:001:2558
 19. Harju maakond, Kiili vald, Vaela küla, Kangru tee 20, 30401:001:2521
 20. Harju maakond, Kiili vald, Vaela küla, Kangru tee 10, 30401:001:2520
 21. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Tammeritsika, 29501:001:0374
 22. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tõmmiku küla, Männiritsika, 29501:001:0373
 23. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Allikapõllu, 72701:001:1300
 24. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Karjääri, 72701:001:1319
 25. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Puhke, 72701:001:0105
 26. Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Vilja, 72701:001:1322
 27. Harju maakond, Saue vald, Tagametsa küla, Mäeveere, 72701:001:1304
 28. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Haldjaniidu, 72701:001:1318
 29. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Jõeheina, 72701:001:1316
 30. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Arupõllu, 72701:001:1303
 31. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Korvipõllu, 72701:001:1302
 32. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Liuravälja, 16402:003:0371
 33. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Pärdi, 28801:001:0138
 34. Järva maakond, Järva vald, Tammeküla, Sootsa, 23401:001:0291
 35. Järva maakond, Türi vald, Retla küla, Siilupüti, 83501:001:0183
 36. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kesu küla, Sepapõllu, 45201:001:0357
 37. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuluse küla, Sepametsa, 45201:001:0355
 38. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Martna küla, Mäepõllu, 45201:001:0353
 39. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva küla, Tähepõllu, 53101:001:0502
 40. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Peraküla, Rannapõllu, 53101:001:0518
 41. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõude küla, Sosssepa, 45201:001:0365
 42. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Timuti, 52001:001:1277
 43. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Turvalepa küla, Äiapõllu, 43601:001:0199
 44. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Turvalepa küla, Ämmapõllu, 43601:001:0197
 45. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla, Jõepõllu, 53101:001:0503
 46. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla, Varese, 53101:001:0501
 47. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Kaera, 88701:001:0628
 48. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Adra tn 7, 90001:001:0761
 49. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Kuldristiku, 66001:001:0317
 50. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Rohevindi, 66001:001:0318
 51. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Laulepa küla, Mulgu, 41101:001:0475
 52. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rootsi-Aruküla, Liidomäe, 41103:002:0087
 53. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Saare küla, Pealt-Saare, 86301:007:0109
 54. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuhu küla, Hamba, 41101:001:0473
 55. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuhu küla, Kihva, 41101:001:0474
 56. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Vilja, 82601:001:0162
 57. Pärnu maakond, Tori vald, Rütavere küla, Seemne, 73001:001:1381
 58. Rapla maakond, Kehtna vald, Saunaküla, Lõokese, 29201:001:0192
 59. Rapla maakond, Kohila vald, Sutlema küla, Suurevälja, 31701:001:0217
 60. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lestima küla, Lehe, 50401:001:0630
 61. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Koore, 50401:001:0629
 62. Rapla maakond, Rapla vald, Keo küla, Teeääre, 65401:001:0276
 63. Rapla maakond, Rapla vald, Kuimetsa küla, Koerliblika, 27701:001:0332
 64. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Rukki, 65401:001:0282
 65. Rapla maakond, Rapla vald, Sulupere küla, Kopramäe, 66901:001:0314
 66. Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla, Laadamäe, 66901:001:0315
 67. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Kuklase, 27701:005:0103
 68. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Rautsiku, 27701:005:0104
 69. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Sipelga, 27701:005:0102
 70. Saare maakond, Muhu vald, Hellamaa küla, Nautsesoo, 47801:001:0525
 71. Saare maakond, Muhu vald, Lepiku küla, Jaani, 47801:005:0022
 72. Saare maakond, Muhu vald, Lepiku küla, Raavi, 47801:005:0020
 73. Saare maakond, Muhu vald, Lõetsa küla, Kraavi, 47801:001:0524
 74. Saare maakond, Muhu vald, Oina küla, Põllumäe, 47801:008:0064
 75. Saare maakond, Muhu vald, Raegma küla, Poldri, 47801:006:0040
 76. Saare maakond, Muhu vald, Raegma küla, Taalismäe, 47801:006:0041
 77. Saare maakond, Muhu vald, Raugi küla, Kalla, 47801:001:0521
 78. Saare maakond, Muhu vald, Raugi küla, Malla, 47801:001:0522
 79. Saare maakond, Muhu vald, Vahtraste küla, Põlluveere, 47801:001:0503
 80. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõiguste küla, Allikapõllu, 38601:001:0653
 81. Saare maakond, Saaremaa vald, Üüvere küla, Jaani, 38601:004:0211