vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 15.09.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917036000005;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 15.09.2016 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 15.09.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

15.09.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Väljapealse, 24504:008:1035
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Lõuna, 24504:008:1063
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Pinu, 24501:001:0375
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Ruti, 30401:001:2580
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 5. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 21, 30401:001:2530
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 6. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Ristiku tn 37, 30401:001:2531
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 7. Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Juhani, 30401:001:2561
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 8. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Põdrakanepi, 30401:001:2542
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 9. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Kitse, 30401:001:2543
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 10. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Tedremäe, 30401:001:2526
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 11. Harju maakond, Kose vald, Saarnakõrve küla, Oruvälja, 36302:003:0267
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Karro, 65301:001:0219
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Suitsupõllu, 65301:001:1643
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 14. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Saluste, 65303:004:0281
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 15. Harju maakond, Saue vald, Tagametsa küla, Mäeveere, 72701:001:1304
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 16. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla, Lepistukopli, 63901:001:1158
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla, Liinipõllu, 22901:001:0317
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla, Mäevere, 22401:001:0326
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, 85101:001:0595
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Kivisiilu, 32001:001:0171
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villu, 24802:006:0178
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Helmi, 24802:006:0553
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villemi, 24802:006:0555
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Vastla, 24802:006:0749
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Peakraavi, 71301:003:0147
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Ääre, 71301:001:0343
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Kasutu, 25702:003:0220
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 28. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Pärdi, 28801:001:0138
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskküla, Kelluka, 45203:003:0153
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuluse küla, Sepametsa, 45201:001:0355
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Piirsalu küla, Söödapõllu, 68001:004:0184
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 32. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm, Kraavivahe, 52001:001:1145
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Suur-Nõmmküla / Klottorp, Kasteheina, 52001:001:1146
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasu küla, Metsavahe, 19003:002:1330
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Vahipõllu, 27202:001:0130
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Kuldristiku, 66001:001:0317
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Rohevindi, 66001:001:0318
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Põlva maakond, Kanepi vald, Karilatsi küla, Sookai, 35401:001:0153
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 39. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Kurvi, 35401:001:0173
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojaääre, 38501:001:0024
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Ojakalda, 38501:001:0025
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Põlva maakond, Põlva vald, Logina küla, Mõraluha, 87201:001:0101
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Metsaotsa, 47302:001:0187
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla, Sepapõllu, 19501:001:0444
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Saare küla, Pealt-Saare, 86301:007:0109
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 47. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuhu küla, Kihva, 41101:001:0474
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Kõrtsipõllu, 19501:001:0403
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Veesalu, 27601:003:0245
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Sinikaserva, 15904:001:0358
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Jaopipõllu, 16001:001:0032
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 53. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Vilja, 82601:001:0162
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0128
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 55. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Linavästriku, 14901:003:0154
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Pärnu maakond, Tori vald, Rütavere küla, Seemne, 73001:001:1381
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Rapla maakond, Kehtna vald, Koogimäe küla, Patarei, 29202:002:0067
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 59. Rapla maakond, Kohila vald, Sutlema küla, Suurevälja, 31701:001:0217
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 60. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lestima küla, Lehe, 50401:001:0630
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 61. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tooma, 88402:001:0504
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 62. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Koore, 50401:001:0629
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 63. Rapla maakond, Rapla vald, Keo küla, Teeääre, 65401:001:0276
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Rapla maakond, Rapla vald, Koikse küla, Silla, 65401:002:0027
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Kuklase, 27701:005:0103
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Rautsiku, 27701:005:0104
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 67. Saare maakond, Saaremaa vald, Kargi küla, Rehemetsa, 80701:001:0125
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 68. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Metsapõllu, 44001:004:0766
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 69. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Männikutaguse, 60501:001:0328
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 70. Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Põllu, 66601:001:0081
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 71. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Laulu, 94901:007:1446
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Tartu maakond, Kastre vald, Aruaia küla, Sepavälja, 50101:001:0263
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 73. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Nurmevälja, 50101:001:0259
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 74. Tartu maakond, Tartu vald, Tammistu küla, Vihuripõllu, 79403:006:0586
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 75. Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla, Saariku, 77301:001:0268
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 76. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Tõllasepa, 79401:006:0961
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 77. Tartu maakond, Tartu vald, Viidike küla, Aruniidu, 79401:001:0431
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 78. Tartu maakond, Tartu vald, Vilussaare küla, Nõmme, 79401:001:0430
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 79. Valga maakond, Tõrva vald, Rulli küla, Luha, 61301:001:0112
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 80. Viljandi maakond, Mulgi vald, Kulla küla, Luha, 19201:001:0177
 81. Võru maakond, Rõuge vald, Kimalasõ küla, Korgõvariku, 46801:001:0276
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/935 
 82. Võru maakond, Rõuge vald, Ritsiko küla, Mäe, 46801:001:0289
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 83. Võru maakond, Setomaa vald, Lüübnitsa küla, Adramaa, 46501:001:0256
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 84. Võru maakond, Setomaa vald, Saabolda küla, Tsõõriksoo, 93401:001:0286
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 85. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Piusa, 93401:001:0160
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 86. Võru maakond, Setomaa vald, Võõpsu küla, Heinasoo, 46501:001:0209
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 87. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Soeniidu, 38901:001:0395
  Enampakkumise tulemus: nurjunud