vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 17.10.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917038000003;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 17.10.2016 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 17.10.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

17.10.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võduvere küla, Järve, 24801:001:0563
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla, Tõhukopli, 53101:002:0155
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 3. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kirna küla, Liivapõllu, 45201:001:0351
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 4. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Variku küla, Triibupõllu, 53101:001:0517
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 5. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kõpsta küla, Liblika, 66001:001:0385
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla, Pihlakapõllu, 84801:004:0783
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Anelema küla, Lammelõuka, 18802:002:0192
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 8. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Enge küla, Tarsipõllu, 18802:002:0196
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 9. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, Ojaääre, 18803:001:0221
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 10. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Kivipõllu, 18802:001:0300
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 11. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Kustsepõllu, 18802:001:0303
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 12. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehtmetsa küla, Kraavinurga, 18802:003:0198
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 13. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Masuudi, 18802:001:0304
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 14. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uduverepõllu, 18801:001:0354
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 15. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Roodi küla, Piiri, 18801:002:0113
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 16. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Roodi küla, Kaasiku, 18801:002:0126
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 17. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sõõrike küla, Madise, 18801:001:0227
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 18. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Säästla küla, Ristikheina, 92901:001:0065
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 19. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Passipere, 15905:004:1031
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 20. Rapla maakond, Kohila vald, Loone küla, Maarjaheina, 31701:004:0438
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 21. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sooniste küla, Hansi, 50401:001:0618
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 22. Rapla maakond, Rapla vald, Iira küla, Jõeveere, 66902:001:0094
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 23. Rapla maakond, Rapla vald, Iira küla, Nurme, 66902:001:0095
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 24. Rapla maakond, Rapla vald, Maidla küla, Haldja, 24001:001:0192
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 25. Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla, Kaasikupõllu, 27701:001:0329
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 26. Rapla maakond, Rapla vald, Põlliku küla, Niidu, 27701:005:0079
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Linnusepõllu, 27701:001:0337
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 28. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Melissi, 47801:001:0542
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Saare maakond, Muhu vald, Mõega küla, Lageda, 47801:001:0543
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõgela küla, Rigula, 43301:001:0342
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Järise küla, Kaste, 48301:001:0673
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Järise küla, Maisi, 48301:001:0671
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarma küla, Siimupõllu, 43301:001:0354
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Kandla küla, Kõrre, 43301:001:0281
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Karida küla, Nurga, 43301:001:0273
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Nurme, 40301:001:0590
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Kellamäe küla, Laurimaa, 34801:006:0600
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Kingli küla, Kingli-Soo, 38601:001:0176
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Kogula küla, Kaarli, 43301:001:0332
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõruse küla, Mardi, 30101:001:0768
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Kärdu küla, Kaarlipõllu, 43301:001:0349
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Kärdu küla, Pendipõllu, 43301:001:0357
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Nurmenuku, 43301:001:0280
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla, Orase, 48301:001:0688
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Mõnnuste küla, Kalda, 43301:001:0263
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Mäeküla, Karjamaa, 55001:007:0327
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Paevere küla, Rohukonna, 43301:001:0271
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Sauvere küla, Kurisoo, 43301:001:0289
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Luguse, 43301:001:0356
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Rahula küla, Kraavipõllu, 55001:007:0328
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Rahula küla, Karjapõllu, 55001:001:0846
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Unimäe küla, Käo, 43301:001:0370
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Vendise küla, Tarna, 43301:001:0297
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Rahula küla, Rabapõllu, 55001:006:0543
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 55. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Rabakraavi, 60801:001:0142
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla, Loigu, 60801:001:0037
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Tartu maakond, Elva vald, Tännassilma küla, Västriku, 60501:001:0325
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 58. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Peatskivi küla, Kalevipoja, 12601:001:0106
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 59. Valga maakond, Otepää vald, Sarapuu küla, Räbali, 72401:001:0115
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Valga maakond, Otepää vald, Tiidu küla, Siguri, 72401:001:0116
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 61. Valga maakond, Tõrva vald, Jõgeveste küla, Savi-Asu, 20302:003:2030
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 62. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Lille, 20301:001:0139
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 63. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Põllukuke, 20301:001:0138
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 64. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Ingaste, 20302:001:0750
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 65. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Juhani, 20302:001:0780
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 66. Valga maakond, Tõrva vald, Koorküla, Kiinimäe, 20301:001:0067
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 67. Valga maakond, Tõrva vald, Riidaja küla, Matsi, 61301:001:0124
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 68. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Põllu, 28901:001:0087
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 22.12.2016, käskkiri 1-2/16/1307
 69. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Silla, 82001:001:0177
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 70. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Tamme, 82002:004:1060
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 71. Valga maakond, Valga vald, Tagula küla, Tuuliku, 82002:004:0702
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 72. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Epra küla, Uue-Väljaotsa, 75801:001:0219
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 73. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Pärnasaare, 75801:001:0225
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.12.2016, käskkiri 1-2/16/1274
 74. Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, , 89801:001:0263
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 75. Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, , 89801:001:0264
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 76. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kibeküla, Lepiku, 89801:001:0427
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 77. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, , 89801:001:0471
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 78. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, Raudsiku, 89801:001:0472
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 79. Viljandi maakond, Viljandi vald, Väike-Kõpu küla, , 89801:001:0320
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 80. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Hurdaoja, 14301:001:0206
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 81. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Kastepiisa, 14301:001:0204
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 82. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Luha, 14301:001:0205
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 83. Võru maakond, Antsla vald, Urvaste küla, Parmuniidu, 84301:001:0249
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 84. Võru maakond, Rõuge vald, Matsi küla, Teeveere, 86501:001:0209
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 85. Võru maakond, Rõuge vald, Punsa küla, Soometsa, 86501:001:0168
 86. Võru maakond, Rõuge vald, Punsa küla, Sooniidu, 86501:001:0173
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 87. Võru maakond, Rõuge vald, Pähni küla, Jõe, 86501:001:0226
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1111 
 88. Võru maakond, Rõuge vald, Tagakolga küla, Kiru, 86501:001:0196
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 89. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Ohaka, 86501:001:0198
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 90. Võru maakond, Rõuge vald, Varstu alevik, Põllu, 86501:001:0171
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 91. Võru maakond, Setomaa vald, Küllätüvä küla, Tammekannu, 46001:001:0527
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 92. Võru maakond, Setomaa vald, Litvina küla, Serpova, 93401:001:0309
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 93. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Lilliniidu, 93401:008:0051
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 94. Võru maakond, Võru vald, Halla küla, Haavapõllu, 87401:001:0195
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 95. Võru maakond, Võru vald, Külaoru küla, Illimäe, 87401:001:0207
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 96. Võru maakond, Võru vald, Lehemetsa küla, Kullerkupu, 38901:001:0421
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 97. Võru maakond, Võru vald, Paidra küla, Kitse, 38901:001:0427
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113 
 98. Võru maakond, Võru vald, Plessi küla, Musomägi, 87401:001:0206
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 99. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Liini, 91801:001:0274
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1113