vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 19.10.2016 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917039000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 19.10.2016 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 19.10.2016 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2021.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

19.10.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Männiku tee 3, 19801:001:2578
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 3. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Vana-Kumna tee 19, 19801:001:2576
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 4. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Liivatapõllu, 19801:001:2662
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 5. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Allikoti, 19801:001:2663
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 6. Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Käokinga, 19801:001:2269
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Uhtoru, 19801:011:0669
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 8. Harju maakond, Harku vald, Vahi küla, Jõekääru, 19801:001:2675
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Jõepõllu, 24501:001:0441
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Vasara, 24501:001:0439
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Vaarika, 24501:001:0438
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Kajaka, 24501:001:0256
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Juhani, 24501:001:0434
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 14. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Joosepi, 24501:001:0444
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 15. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Saba, 24501:001:0449
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 16. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Juhani, 24501:001:0448
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 17. Harju maakond, Jõelähtme vald, Saha küla, Nurgapõllu, 24501:001:0443
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 18. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Juku, 24501:001:0374
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 19. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Kraaviääre, 30401:001:2560
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 20. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Marge, 30401:001:2544
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 21. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Pähkli, 30401:001:2559
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 22. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kangro, 33801:001:0595
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 23. Harju maakond, Kose vald, Krei küla, Susliku, 33801:001:0601
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 24. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tammesaare, 35201:001:0074
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 25. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kulna küla, Laanekaku, 29501:001:0363
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 26. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kulna küla, Naerukaku, 29501:001:0362
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 27. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Määra küla, Põllupealse, 56202:002:0477
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Hundipoisi, 29501:011:0212
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 29. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Rohu, 29501:011:0209
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 30. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Pae küla, Sepa-Põllu, 56201:003:0749
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 31. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Heinaritsika, 29501:001:0376
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 32. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Maakilgi, 29501:001:0377
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 33. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Niiduritsika, 29501:001:0375
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 34. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Võsaritsika, 29501:001:0379
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 35. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Rukki, 65303:002:0272
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 36. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Palu, 65301:001:3535
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 37. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Vainu, 65301:001:3357
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Kuuse, 65301:001:3356
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Miili, 65301:001:3362
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Kooli, 65301:011:0104
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Topi, 65301:001:3544
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Jõeotsa, 72701:001:1299
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 43. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Rehepõllu, 72701:001:1295
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 44. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Kangru, 72701:001:1203
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 45. Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Kösta, 72701:001:1321
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 46. Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Saarepõllu, 72701:001:1201
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 47. Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Rajanurga, 72701:001:1320
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 48. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Liiva, 89001:010:0953
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Äigru, 89001:010:0951
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Kalevi, 49801:001:0398
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 51. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Tiigimäe, 49801:002:0155
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasavere küla, Torimi, 22901:001:0319
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 53. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Vahe, 43701:003:0195
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Liivakünka, 44901:001:0346
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 55. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Kraavi, 44901:001:0345
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kesavälja, 85101:001:0593
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Soldina küla, Pajusoo, 85101:003:1261
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Rattapõllu, 16401:001:0196
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Kooli, 28801:001:0134
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Järva maakond, Järva vald, Vaali küla, Lohu, 32501:001:0193
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Järva maakond, Järva vald, Väike-Kareda küla, Oblika, 32501:001:0194
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 62. Järva maakond, Paide linn, Mäeküla, Ärinurga, 56504:001:0310
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Mõisapõllu, 83604:001:0116
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Kõltsipõllu, 83601:002:0272
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karula küla, Veskivälja, 88701:001:0685
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Krõõda, 88701:002:0189
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 67. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Edru küla, Raudrohu, 66001:001:0316
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 68. Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, Kahkapõllu, 28501:001:0478
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 69. Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Vikati, 45401:001:0270
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 70. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kloostri küla, Jaanikakra, 41102:001:0059
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 71. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Meelva küla, Tõrvalille, 41101:001:0054
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 72. Rapla maakond, Kehtna vald, Lellapere küla, Söödi, 29201:001:0366
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 73. Rapla maakond, Märjamaa vald, Manni küla, Tohu, 88402:002:0307
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 74. Rapla maakond, Märjamaa vald, Rangu küla, Oha, 50401:001:0767
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 75. Tartu maakond, Elva vald, Poriküla, Nöörimaa, 60501:001:0344
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 76. Tartu maakond, Elva vald, Vihavu küla, Karjakopli, 60501:001:0341
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 77. Tartu maakond, Elva vald, Vihavu küla, Ristikheina, 60501:001:0343
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1114 
 78. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Lemmiku, 60501:001:0340
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 79. Tartu maakond, Luunja vald, Kikaste küla, Ute, 43201:001:1444
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 80. Tartu maakond, Luunja vald, Pajukurmu küla, Talle, 43201:001:1445
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 81. Tartu maakond, Luunja vald, Poksi küla, Ranitsa, 43201:001:1447
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 82. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Linnuserva, 43201:001:1450
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 83. Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla, Niidu, 52801:001:0313
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 84. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Kõrvi, 52801:001:0316
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 85. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Teeserva, 52801:001:0314
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 86. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Andrese, 52801:001:0467
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 87. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tiigipõllu, 52801:001:0320
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.11.2016, käskkiri 1-2/16/1110 
 88. Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Põllu, 79402:001:0255
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 89. Võru maakond, Setomaa vald, Lutepää küla, Tamme, 93401:005:0013
  Enampakkumise tulemus: nurjunud