vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 28.02.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917045000009;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 28.02.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 28.02.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

28.02.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Ristipõllu, 37501:001:0133
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 2. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalvi küla, Uuevälja, 15401:001:0362
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 3. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lõuka küla, Põlde, 82601:001:0341
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 4. Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla, Põlde, 82601:001:0342
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 5. Pärnu maakond, Pärnu linn, Männikuste küla, Risti, 82601:001:0343
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 6. Pärnu maakond, Pärnu linn, Rammuka küla, Õismani, 82601:001:0344
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 7. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ranniku küla, Põlde, 82601:001:0326
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 8. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Keskpõllu, 82601:001:0163
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 9. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Uuepõllu, 82601:001:0345
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 10. Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Puju, 14901:001:0565
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 11. Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Heki, 14901:001:0568
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 12. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Lodja, 14901:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Piiripõllu, 14901:001:0570
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 14. Pärnu maakond, Tori vald, Lepplaane küla, Kailu, 14901:001:0573
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Rapla maakond, Kohila vald, Salutaguse küla, Tõhu, 31701:001:0716
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 16. Rapla maakond, Rapla vald, Röa küla, Mõttuse, 66901:001:0378
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 17. Saare maakond, Saaremaa vald, Anijala küla, Kadariku, 43301:001:0526
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 18. Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Äikivälja, 43301:001:0494
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 19. Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Ubjaste, 43301:001:0486
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 20. Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Kuneripõllu, 43301:001:0487
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 21. Saare maakond, Saaremaa vald, Irase küla, Väljaääre, 43301:001:0537
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 22. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarma-Kirikuküla, Mesika, 43301:001:0551
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 23. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Hääle, 43301:001:0532
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 24. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Keskküla, 43301:001:0536
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 25. Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarmise küla, Kurika, 43301:001:0530
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 26. Saare maakond, Saaremaa vald, Kahutsi küla, Põllu, 63401:001:0638
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 27. Saare maakond, Saaremaa vald, Käku küla, Jootma, 43301:001:0539
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 28. Saare maakond, Saaremaa vald, Käku küla, Ristiku, 43301:001:0540
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 29. Saare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla, Massu, 48301:001:0697
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Laimjala küla, Välja, 38601:001:0684
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Levala küla, Karikakra, 63401:001:0637
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Maleva küla, Kalmupõllu, 43301:001:0542
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla, Leerimaa, 48301:001:0733
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Ohtja küla, Põlluvahe, 48301:001:0708
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Ohtja küla, Soopõllu, 48301:001:0703
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Rummu, 43301:001:0543
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Pähkla küla, Käänu, 43301:001:0544
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Pärni küla, Koolimaa, 43301:001:0451
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Silla küla, Lauritsa, 48301:001:0774
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Silla küla, Tiiriku, 48301:001:0776
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Ohe, 43301:001:0479
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Kilgi, 43301:001:0528
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Varese, 34801:006:0028
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Lohu, 34801:006:0026
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlli küla, Tikerberi, 43301:001:0548
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Ulje küla, Paealuse, 43301:001:0603
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Vanakubja küla, Säina, 48301:001:0769
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/303
 48. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Pärnasaare, 75801:001:0225
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.03.2017, käskkiri 1-2/17/302
 49. Võru maakond, Setomaa vald, Määsovitsa küla, Saare, 93401:002:0042
  Enampakkumise tulemus: nurjunud