vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 02.03.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917044000000;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 02.03.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 02.03.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

02.03.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sahargu küla, Keerispea, 81501:001:0205
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 2. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Kivikülvi, 75101:001:0296
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 3. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Maamehe, 44901:003:0377
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 4. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõivere küla, Kesala, 57301:001:0439
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 5. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõrve küla, Kõrboja, 61101:001:0245
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.04.2017, käskkiri 1-2/17/425
 6. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Võisiku küla, Verdinandi, 61601:001:0411
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 7. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karivärava küla, Kraavistiku, 66201:001:0802
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 8. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Karivärava küla, Pärtli, 66201:001:0799
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 9. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Lasila küla, Johannese, 66201:001:0803
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 10. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Järsi küla, Järska, 78601:001:0255
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 11. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Savalduma küla, Kaevu, 78601:001:0271
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 12. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Tamme tn 19, 90001:001:0904
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 13. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Karisoo, 38501:001:0072
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Põlva maakond, Põlva vald, Mustajõe küla, Uue-Pärilaane, 38501:001:0073
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 15. Põlva maakond, Räpina vald, Kunksilla küla, Nõiasaare, 87901:004:0170
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 16. Põlva maakond, Räpina vald, Lihtensteini küla, Eespalo, 87901:004:0189
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 17. Pärnu maakond, Tori vald, Tabria küla, Tiidu, 14901:001:0577
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 18. Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Sääse, 29201:001:0340
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 19. Rapla maakond, Kohila vald, Adila küla, Orase, 31701:006:0208
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 20. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Nugise, 31701:001:0715
 21. Rapla maakond, Rapla vald, Raikküla, Kooli, 65402:001:0172
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 22. Rapla maakond, Rapla vald, Väljataguse küla, Saarevälja, 66901:001:0313
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 23. Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla, Hundipesa, 69401:001:0152
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Peakraavi, 12601:001:0177
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 25. Tartu maakond, Tartu vald, Elistvere küla, Pardi, 77301:001:0319
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 26. Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla, Nurga, 38301:001:0091
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 27. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Villandi, 79401:006:1320
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 28. Tartu maakond, Tartu vald, Valmaotsa küla, Lodja, 38301:001:0092
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 29. Tartu maakond, Tartu vald, Õvanurme küla, Ulpesoo, 77301:003:0062
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 30. Valga maakond, Tõrva vald, Hummuli alevik, Põllu, 20801:001:0141
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 31. Valga maakond, Valga vald, Jaanikese küla, Kuldnoka, 82001:001:0266
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 32. Valga maakond, Valga vald, Paju küla, Põlluserva, 82001:001:0267
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 33. Võru maakond, Antsla vald, Kõlbi küla, Lõunakraavi, 84301:001:0274
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 34. Võru maakond, Antsla vald, Litsmetsa küla, Jõeniidu, 14301:001:0336
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 35. Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Jõe, 14301:001:0335
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 36. Võru maakond, Antsla vald, Taberlaane küla, Teeääre, 14301:001:0333
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/325
 37. Võru maakond, Setomaa vald, Kremessova küla, Niidu, 93401:001:0166
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Võru maakond, Setomaa vald, Kundruse küla, Kraavi, 93401:001:0227
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Võru maakond, Setomaa vald, Selise küla, Varsasoo, 46501:001:0279
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Heina, 93401:001:0229
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Kaare, 93401:001:0233
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Tiri, 93401:006:0129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Võru maakond, Setomaa vald, Vedernika küla, Lepa, 93401:007:0454
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 44. Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Hiireniidu, 38901:001:0416
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330
 45. Võru maakond, Võru vald, Kääpa küla, Iskne, 38901:001:0424
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.03.2017, käskkiri 1-2/17/330