vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 18.04.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917048000006;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 18.04.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 18.04.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

18.04.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Kubjapõllu, 33801:001:0671
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 3. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Tatra, 33801:001:0691
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 4. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Kaarlipõllu, 33801:001:0689
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 5. Harju maakond, Kose vald, Kata küla, Jüripõllu, 33801:001:0687
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 6. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Mardipõllu, 33801:001:0718
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 7. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Miili, 65301:001:3362
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Kuke, 65301:007:0063
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Põllulapi, 71801:001:1775
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla, Lepistukopli, 63901:001:1158
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Tiigimäe, 49801:002:0155
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 12. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kesavälja, 85101:001:0593
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 13. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Soldina küla, Pajusoo, 85101:003:1261
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 14. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Niidula, 32001:001:0262
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 15. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võduvere küla, Järve, 24801:001:0563
 16. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tuulavere küla, Ääre, 71301:001:0343
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Kooli, 28801:001:0134
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 18. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Pärdi, 28801:001:0138
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Järva maakond, Järva vald, Vaali küla, Lohu, 32501:001:0193
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 20. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Mõisapõllu, 83604:001:0116
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Kõltsipõllu, 83601:002:0272
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuluse küla, Sepametsa, 45201:001:0355
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karula küla, Veskivälja, 88701:001:0685
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 24. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Põllu tn 7, 90001:001:0935
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 25. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vinni alevik, Tööstuspargi tn 24, 90001:001:0936
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 26. Põlva maakond, Kanepi vald, Rebaste küla, Kahkapõllu, 28501:001:0478
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 27. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Karisoo, 38501:001:0072
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Põlva maakond, Põlva vald, Terepi küla, Rohumaa, 47301:001:0175
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla, Sepapõllu, 19501:001:0444
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Veesalu, 27601:003:0245
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 32. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Lodja, 14901:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Pärnu maakond, Tori vald, Lepplaane küla, Kailu, 14901:001:0573
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Rapla maakond, Kehtna vald, Lellapere küla, Söödi, 29201:001:0366
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Melissi, 47801:001:0542
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Saare maakond, Muhu vald, Mõega küla, Lageda, 47801:001:0543
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Rabakraavi, 60801:001:0142
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 39. Tartu maakond, Elva vald, Rannaküla, Hundipesa, 69401:001:0152
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Lemmiku, 60501:001:0340
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Männikutaguse, 60501:001:0328
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Laulu, 94901:007:1446
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Tartu maakond, Luunja vald, Pajukurmu küla, Talle, 43201:001:1445
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 44. Tartu maakond, Luunja vald, Poksi küla, Ranitsa, 43201:001:1447
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 45. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Linnuserva, 43201:001:1450
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Põllu, 79402:001:0255
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla, Saariku, 77301:001:0268
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Tõllasepa, 79401:006:0961
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Valga maakond, Otepää vald, Sarapuu küla, Räbali, 72401:001:0115
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 50. Valga maakond, Tõrva vald, Rulli küla, Luha, 61301:001:0112
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Põllu, 28901:001:0087
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2017, käskkiri 1-2/17/518 
 52. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, , 89801:001:0471
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, Raudsiku, 89801:001:0472
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Võru maakond, Rõuge vald, Tagakolga küla, Kiru, 86501:001:0196
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 55. Võru maakond, Setomaa vald, Kremessova küla, Niidu, 93401:001:0166
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Võru maakond, Setomaa vald, Kundruse küla, Kraavi, 93401:001:0227
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Võru maakond, Setomaa vald, Küllätüvä küla, Tammekannu, 46001:001:0527
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 58. Võru maakond, Setomaa vald, Litvina küla, Serpova, 93401:001:0309
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 59. Võru maakond, Setomaa vald, Lutepää küla, Tamme, 93401:005:0013
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 60. Võru maakond, Setomaa vald, Lüübnitsa küla, Adramaa, 46501:001:0256
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Võru maakond, Setomaa vald, Määsovitsa küla, Saare, 93401:002:0042
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 62. Võru maakond, Setomaa vald, Saabolda küla, Tsõõriksoo, 93401:001:0286
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Võru maakond, Setomaa vald, Selise küla, Varsasoo, 46501:001:0279
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Heina, 93401:001:0229
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 65. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Kaare, 93401:001:0233
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 66. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Lilliniidu, 93401:008:0051
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 67. Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Tiri, 93401:006:0129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 68. Võru maakond, Võru vald, Külaoru küla, Illimäe, 87401:001:0207
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2017, käskkiri 1-2/17/518 
 69. Võru maakond, Võru vald, Lehemetsa küla, Kullerkupu, 38901:001:0421
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.05.2017, käskkiri 1-2/17/512 
 70. Võru maakond, Võru vald, Listaku küla, Soeniidu, 38901:001:0395
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 71. Võru maakond, Võru vald, Plessi küla, Musomägi, 87401:001:0206
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Hõimu, 91801:005:0072
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2017, käskkiri 1-2/17/518 
 73. Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Moona, 91801:005:0035
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/518 
 74. Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Sadula, 91801:005:0073
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2017, käskkiri 1-2/17/518