vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 03.05.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917049000005;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 03.05.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 03.05.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

03.05.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Oru tee 16, 19801:001:2854
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 2. Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Oru tee 20, 19801:001:2846
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 3. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Toomapõllu, 19801:001:2837
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 06.07.2017, käskkiri 1-2/17/732
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Jaaniussi, 24504:008:0161
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 5. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Vahi, 33801:001:0785
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 6. Harju maakond, Kose vald, Nõmmeri küla, Mändla, 33801:001:0783
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 7. Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla, Kivikangru, 35301:001:0525
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 8. Harju maakond, Kuusalu vald, Turbuneeme küla, Tuulepõllu, 35301:001:0526
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 9. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Töbikaku, 29501:001:0353
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 10. Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Käo, 65301:001:3567
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 11. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Soopere, 71814:001:0575
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 12. Harju maakond, Saue vald, Aude küla, Orusepa, 51801:001:0767
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 13. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste-Kurisu küla, Küüru, 17501:001:0328
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 14. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jausa küla, Puru, 17502:001:0063
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 15. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kuusiku küla, Päeva, 17501:001:0337
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 16. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lassi küla, Kesapõllu, 17501:001:0335
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 17. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vanamõisa küla, Põllunuka, 17501:001:0332
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 18. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vanamõisa küla, Rehepapi, 17501:001:0331
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 19. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Rajaküla, Aasa, 49801:001:0675
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Jabara küla, Põllupealse, 43801:001:0210
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Moldova küla, Lepikuotsa, 43801:001:0201
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Moldova küla, Karukäpa, 43801:001:0204
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Moldova küla, Karumetsa, 43801:001:0206
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Põllu, 43801:001:0211
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 25. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Luule, 85101:001:0779
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 26. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Peeterristi küla, Rajasoo, 85101:001:0842
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 27. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Peeterristi küla, Laanearu, 85101:001:0837
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 28. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kesapõllu, 85101:001:0864
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 29. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Vanametsa, 85101:001:0836
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 30. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vodava küla, Tarna, 85101:001:0809
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 31. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vodava küla, Orasheina, 85101:001:0811
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 32. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vodava küla, Päikese, 85101:001:0812
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 33. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vodava küla, Rohutirtsu, 85101:001:0810
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kaasikvälja küla, Idakülje, 32001:001:0333
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 35. Ida-Viru maakond, Toila vald, Paate küla, Hiirepõllu, 32001:001:0335
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 36. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Lääneserva, 32001:001:0346
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 37. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Ristipõllu, 32001:001:0345
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 38. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Kaldapõllu, 68001:004:0173
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 39. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Seljaküla, Heina, 43601:001:0373
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 40. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep, Timuti, 52001:001:1277
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 41. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Tammemäe, 77001:001:0635
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Piive, 77001:001:0634
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 43. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Oa, 15401:002:0101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 44. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Odratera, 15401:002:0109
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 45. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Nisutera, 15401:002:0106
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 46. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Mätta, 15401:002:0287
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.05.2017, käskkiri 1-2/17/570 
 47. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Mesimummu, 15401:002:0295
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 48. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kamariku küla, Välja, 66001:003:0183
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 49. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Nepste küla, Kõruoja, 21301:001:0189
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Lõo, 21301:001:0273
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 51. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Vaigu, 21301:001:0271
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Härjapea, 21301:001:0272
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Karinõmme küla, Kangru-Nõmme, 33401:001:0072
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 54. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Petaaluse küla, Roopa, 41101:002:0305
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 55. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Piisu küla, Linda, 33403:001:0044
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 56. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kobra küla, Varsakabja, 92901:001:0194
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kõnnu küla, Põlluheina, 92901:001:0200
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Maima küla, Aadu-Jaani, 18801:003:0034
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Kabelimäe, 18803:002:0168
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 60. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lemmetsa küla, Pommiaugu, 15904:001:0131
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 61. Pärnu maakond, Saarde vald, Kalita küla, Vaarika, 71001:001:0123
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 62. Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla, Ristiku, 80801:001:0809
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 63. Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla, Heina, 80801:001:0810
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 64. Rapla maakond, Kehtna vald, Lelle alevik, Raja, 29201:001:0676
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Rapla maakond, Kehtna vald, Paluküla, Kullamäepõllu, 29202:003:0050
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Silme, 50401:005:0186
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 67. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ülejõe küla, Tihu, 50401:005:0185
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 68. Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Poti, 65401:002:0228
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 69. Saare maakond, Saaremaa vald, Angla küla, Vinkli, 40301:001:0848
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 70. Saare maakond, Saaremaa vald, Imavere küla, Haraka, 55001:001:0946
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 71. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõelepa küla, Jõekääru, 85801:001:1240
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 72. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõelepa küla, Põlluvälja, 85801:001:1241
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 73. Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Veise, 40301:001:0870
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 74. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõriska küla, Teeääre, 85801:001:1238
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/536 
 75. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõnija küla, Puiste, 85801:001:1188
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 76. Saare maakond, Saaremaa vald, Undva küla, Tuisu, 30101:001:0845
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 77. Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala-Ariste küla, Triibu, 85801:001:1227
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/544 
 78. Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala-Nurme küla, Lauge, 85801:001:1176
  Enampakkumise tulemus: nurjunud